நாகை வை ராமஸ்வாமி

பொங்கலோ பொங்கல்

  நாகை வை. ராமஸ்வாமி தைத் திங்கள் நந்நாள் விதைகள் பலன் தரும் பொன்னாள் ஆதவனை ஆவினத்தை மாதவனாய் வணங்கிடும் மேன்மை நாள் நீருக்கும் நிலத்துக்கும் பார்...