முனைவர் இராம. இராமமூர்த்தி

வேண்டும் விடுதலை!

-முனைவர் இராம. இராமமூர்த்தி விடுதலை பெற்றனம்; வெள்ளைய ரகன்றனர் இந்திய ரனைவரும் இன்பக் கனவினில் மூழ்கித் திளைத்தனர்; துன்பம் அகலும்; பாலுந் தேனும் ஆறாய்ப் பெருகும்; இனிஇந்...