முனைவர் க.துரையரசன்

தமிழ் இலக்கணம் கற்பித்தலில் புதிய அணுகுமுறைகள்

முனைவர் க.துரையரசன் நோக்கம்:                 இலக்கணத்தைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் மாணவரிடத்தில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி விடக்கூடாது. இலக்கணம் கணக்கு மாதிரிக் கடுமையானது. கணக்கைப் படிநிலை (Steps) தவறாமல் தொடர்ந்து...