வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள்

வண்ணத் தூரிகைக் காவியங்கள்

தேமொழி என் தூரிகையின் வண்ணச் சிதறல்களைப் பற்றிய என் எண்ணச் சிதறல்கள், ஒரு மங்கிய ஓவியம் போன்ற காலம் கடந்த தெளிவில்லாத நினைவுகள். நான் ஓவியம் வரையக்...