அழகு

கவிஞர் ஜவஹர்லால் எதுஅழகு ? எப்படி? இப்படிப் பார்க்கலாமா? எதிலழ கில்லை? ஏனழ கங்கில்லை ? அழகு நிலவுவது எதிலே ? சேர்க்கையில் அழகெனப் படுவது பொருள

Read More

எங்கே போகிறோம் ?

கவிஞர் ஜவஹர்லால் சாதிக்குச் சங்கங்கள் உண்டே யன்றிச் சாதிக்கச் சங்கங்கள் இல்லை; வீணே மோதிக்கச் சங்கங்கள் உண்டே யன்றி முனைப்பிக்கச் சங்கங்கள

Read More