யாருமில்லா மேடையில்

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   யாரு மில்லா மேடையி லேநான் நாட்டிய மாடுகின்றேன்; -- கேட்க யாரு மில்லா அவையினி லேநான் பாடல் பாடுகின்றேன். மலரி

Read More

மனிதனைத் தேடுகின்றேன் !

கவிஞர் ஜவஹர்லால்    முகத்திலே தாம ரைப்பூ முறுவலைக் காட்டு கின்றான்; அகத்திலோ அறிய வொண்ணா ஆயிரங் கோணல்; இந்தச் செகத்தையே வெல்லு

Read More

அழகு

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   எதுஅழகு ? எப்படி? இப்படிப் பார்க்கலாமா? எதிலழ கில்லை? ஏனழ கங்கில்லை ? அழகு நிலவுவது எதிலே ? சேர்க்கையில் அழகெனப் படுவ

Read More

நீயே சொல்லு!

கவிஞர் ஜவஹர்லால்     "வாடாப்பா படைத்தவனே! உன்ப டைப்பின்  வாழ்வுமுறை கண்டுமனம் மகிழ லாம்வா! போடாப்பா அத்திசையில் கொஞ்சம்; சற்ற

Read More

கூத்து

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   காலமெனும் மேடையிலே கோலமிட்டு வேடமிட்டுக் காட்டுகிறோம் நாம்பலவாய் வித்தை-ஆய்ந்து கூட்டிடிலோ அத்துணையும் சொத்தை

Read More

வேறெதும் வேண்டுமோ ?

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   புள்ளினம் வானில் பறக்குதே ! – வானப் பரப்பினில் வெளிச்சமும் பாயுதே ! நல்லதோர் காலைப் பொழுதென – இங்கு நவின்றிட வே

Read More

எழுத்தெதற்கு ?

  கவிஞர் ஜவஹர்லால்   பார்வையில்  கூர்மை  மிகவேண்டும் - கண்ணிற் பளிச்சென  உண்மை  படவேண்டும். சீர்மையைப்  போற்றும்  திறம்வேண்டு

Read More

மனித நேயம்

கவிஞர் ஜவஹர்லால்      சிரித்திடு மலர்கள் பூத்த செடிக்கென ஆவ தில்லை; பறித்துமே சூடிக் கொள்ளும் பாவையை மகிழ்வில் ஆழ்த்தும்.

Read More

வருவாயா நீ?

ஜவஹர்லால்  எண்ணிலா நோயில் இந்திய மக்கள் இடர்ப்படல் கண்டு நொந்தாய்; மண்ணிலே அவர்கள் வான்புகழ் காண விடுதலை வேண்டு மென்றாய்; இன்றுநம் நாடு

Read More

அவளே மருந்து

  கவிஞர் ஜவஹர்லால் உண்ணவும் உறங்கவும் முடியவில்லை; --என்றன் உடலும் உருகுது தாங்கவில்லை; எண்ணமும் செயலுமே முடங்கிவிட-- என்றன் இயக்கமும்

Read More

கிடந்தாய் வாழி காவேரி !

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   பிணைந்தார் நெஞ்சம் பிரிக்கவென்றே பிறந்த கானல் வரிகேட்டும் இணைந்தா ருள்ளம் நெருப்பாகி இரண்டாய்ப் போன நிலைகண்டும் இண

Read More

எங்கே போகிறோம் ?

கவிஞர் ஜவஹர்லால் சாதிக்குச் சங்கங்கள் உண்டே யன்றிச் சாதிக்கச் சங்கங்கள் இல்லை; வீணே மோதிக்கச் சங்கங்கள் உண்டே யன்றி முனைப்பிக்கச் சங்கங்கள்

Read More

வானிடம் மானிடம்

  கவிஞர் ஜவஹர்லால் இரவு நேரம் வானைப் பார்த்தால் இதயம் பறக்கிறது;--அங்கே உறவு கொண்டே திளைத்து மகிழ உணர்வு துடிக்கிறது. கண்ணைச் சிம

Read More

வெளிச்சம்

  கவிஞர் ஜவஹர்லால் இருட்டில் இருப்பவன் வெளிச்சம் வேண்டி வெளியில் தேடுகிறான் --–மனசை இருட்டுக் குகையென ஆக்கி வாழ்பவன் எங்கே கண்டிடுவான்

Read More