குறளின் கதிர்களாய்…(245)

 - செண்பக ஜெகதீசன் உள்ளற்க வுள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க அல்லற்க ணாற்றறுப்பார் நட்பு (குறள் - 798) (நட்பாராய்தல்)   புதுக் கவிதையில்...

Read More