நூல்நோக்கம் 2 – ராஜா வேசம்

-விவேக்பாரதி ராஜா வேசம் - சரசுராம் சரசுராம் எழுதியிருக்கும் சிறுகதைத் தொகுப்பு "ராஜா வேசம்". பொதுவாக சிறுகதைகள் என்னைப் பெரிதாய்க் கவர்வதில்லை. க

Read More

நூல்நோக்கம்

-விவேக்பாரதி சித்தார்த்தனாகும் புத்தன்கள் - கவிஞர் சிபு போதிமரம், சித்தார்த்தன், புத்தன், ஞானம் இவற்றை அடித்துத் துவைத்துப் பிழிந்து சாயம் உலர்த

Read More