பாணாற்றுப்படைகளில் உணவுப்பண்பாடு

-மு.மங்கையர்க்கரசி ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் தம் வாழ்க்கையை நடத்தும் முறையிலிருந்து பெறக்கூடிய வாழ்வியல் நெறியே பண்பாடு. நாம் உண்ணுகின்ற உணவினைப்

Read More