இந்த வார வல்லமையாளர் (286)

இந்த வார வல்லமையாளர் விருது! இந்த வார வல்லமையாளராக இன்றைய இந்தியாவின் சிற்பி, ‘இரும்பு மனிதர்’ சர்தார் வல்லபபாய் பட்டேல் சிலையை உலகத்தரத்தில் வடித்த 

Read More