ஸ்டெல்லா தமிழரசி கவிதைகள்!

-ர. ஸ்டெல்லா தமிழரசி 1. என்னுளிருந்து உனக்காகத் துடிக்கிறது இதயம்… 2. விசியெறிந்தாய் ஓடிவந்து ஒட்டிக்கொண்டது முத்தம்… 3. தலை நனைகிறது

Read More