நாலடியார் நயம் – 31

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 31. இரவச்சம் பாடல் 301 நம்மாலே யாவாந் நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றுந் தம்மாலாம் ஆக்கம் இலரென்று - தம்மை மருண்ட மனத்தார்பின் செல்பவ

Read More

நாலடியார் நயம் – 24

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 24. கூடா நட்பு பாடல் 231 செறிப்பில் பழங்கூரை சேறணை யாக இறைத்துநீர் ஏற்றும் கிடப்பர், - கறைக்குன்றம் பொங்கருவி தாழும் புனல்வர

Read More

(Peer Reviewed) காப்பியங்களில் சமணம் கட்டமைக்கும் பெண்கள் நிலை

முனைவர் பெ.சுமதி உதவிப் பேராசிரியர், ஒப்பிலக்கியத் துறை, தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை -21. காப்பியங்களில் சமணம் கட்டமைக்க

Read More

நாலடியார் யாப்பியல்: யாப்பருங்கல விருத்தியுரை

முனைவர் ப.திருஞானசம்பந்தம், முதுமுனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழியற் புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை - 21 எண்ணாயிரம் சமண முனிவர்கள் பாடிய பாட

Read More