எட்டுத்தொகையில் கற்பு

-முனைவா் பா. பொன்னி  கற்பு என்பது காலந்தோறும் சமுதாயத்தின் கட்டுப்பாடுகளுள் முதன்மையான ஒன்றாகவும், பெண்களுக்குரிய மிகச்சிறந்த ஒழுக்கமாகவும் இருந்து வ

Read More

சங்க இலக்கியங்களில் மலர்ப்பண்பாடு

-முனைவர் பா.பொன்னி   சங்க கால மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வினை நிகழ்த்தினர். அவர்களின் வாழ்க்கைமுறை முழுமையும் இயற்கையின் பின்புலத்தில் அமைந

Read More