வாழ்க்கை நலம் – அணிந்துரை

சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் ம.பொ. சிவஞானம் அணிந்துரை தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார், தாம் கொண்ட கோலத்திற்கேற்ப தலைசிறந்த ஆன்ம ஞானி. தெய்வ பக்தியோ

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 60

குன்றக்குடி அடிகள் 60. நலமுற வாழ்வோம்! உடல் ஒரு அற்புதமான கருவி. உடம்பில் உயிர் இயங்குகிறது. உடற்கருவி வாய்க்காது போனால் உயிர் இயக்கம் இல்லை.

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 59

குன்றக்குடி அடிகள் 59. அறிவு அறிவு, மானுட வாழ்க்கையை இயக்கும் ஒரு சிறந்த கருவி. இன்று பலர் கருதுவது போல அறிவு என்பது தகவல்கள் அல்ல. செய்திகள்

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 58

குன்றக்குடி அடிகள் 58. ஆன்மாவின் உணவு! மனிதன் பிறப்பதில்லை; மனிதன் உருவாக்கப்படுகின்றான். இதுவே அறிவியல் உண்மை. மனிதனை உருவாக்குவதில் கல்வி வக

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 57

குன்றக்குடி அடிகள் 57. "மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு" இந்த உலகம் பொருள்களால் ஆயது. பொருள்கள் தம்முள் வேறுபட்ட தனித்தன்மைகள் உடையன. சில பொருள்கள் வே

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 56

குன்றக்குடி அடிகள் 56. அன்பு ஈனும் ஆர்வம் மானிட வாழ்க்கை நலமாக, இன்பமாக இயங்க அன்பு தேவை. கடவுள் மனிதனுக்கு என்று தனியே அளித்தது அன்பு ஒன்றுதா

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 55

குன்றக்குடி அடிகள் 55. நாள் எனும் வாள்! ஒன்றின் தொகுதி தரும் உணர்வினை, படிப்பினைப் பகுதி தருவதில்லை. பகுதிகள் அற்பமாகக் கருதப் பெறுவது இயல்பாக

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 54

குன்றக்குடி அடிகள் 54. எளிய வாழ்வியல் உண்மை! ஒருவர் நமக்குத் தீமை செய்தால் நாம் திரும்ப அவருக்குத் தீமை செய்தல் பழி வாங்குதல் ஆகும். இந்த பழிவ

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 53

குன்றக்குடி அடிகள் 53. சிறப்பு செய்தொழிலாலல்ல! இன்று "மானுடம்" உலகமகா உலகளாவிய நிலையில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது; வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இனிமே

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 52

குன்றக்குடி அடிகள் 52. உழைத்து உண்க! இந்த உலகு உழைப்பினால் ஆயது. இந்த உலகு உழைப்பினால் இயங்குவது. இந்த உலகை இயக்கும் ஆற்றல் உழைப்பு. உலகின் மு

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 51

குன்றக்குடி அடிகள் 51. நடுவு நிலைமை நடுவு நிலைமை ஓர் உயர்ந்த குணம்; பண்பு. நடுவு நிலைமை என்பது சார்புகள் காரணமாக முடிவு எடுக்காத கொள்கையாகும்.

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 50

குன்றக்குடி அடிகள் 50. நன்றி பாராட்டுக! "நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று" (திருக்குறள் –  108) என்பது திருக்குறள். இந்

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 49

குன்றக்குடி அடிகள் 49. இன்னா செய்யாமை திருக்குறள் ஓர் அறிவியல் நூல்; உளவியலைச் சார்ந்த அறிவியல் நூல். நெருப்பை அள்ளி அடுத்தவர் வீட்டின்மீது கொட்

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 48

குன்றக்குடி அடிகள் 48. கோபமா? வேண்டாம்! வெகுளி, சினம், கோபம் ஆகியன ஒரு பொருட்சொற்கள். எல்லா அறநூல்களுமே வெகுளியை அறவே விலக்குகின்றன. வெகுளி, பல

Read More

வாழ்க்கை நலம் – 47

குன்றக்குடி அடிகள் 47. காத்துக் கொள்ளும் வழி வாழும் மனிதர்களில் யாருக்குத்தான் தற்காப்பு உணர்வு இல்லை! நூற்றுக்கு நூறு பாதுகாப்பையும் அமைதியையும

Read More