சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 8

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ சைவத்தைப் பற்றி எழுதி வருவதில் சிலருக்கு வருத்தம் ; வைணவத்தை விட்டுவிட்டீர்களே என்று. அவர்கள் மன நிறைவுக்காக வைணவத்தின் ப

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 7

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ ஓரினத்தின் பழமொழிகள் அவ்வினத்தின் நம்பிக்கைகள், அனுபவங்களைக் குறிக்கும். பழமொழிகளைக் கொண்டே அவ்வினத்தின் பழக்க வழக்கங

Read More

சைவ சமயம் அறிவியல் மையம் – பகுதி 6

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் இலெபோ கரு உருவாகும் விதத்தை, வித்தையை அறிவியல் வழி நின்று பார்த்தோம். இது பற்றித் திருமூலர் என்ன சொல்கிறார்? எண்ணாயிரம் ப

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே! -பாகம் 2 –

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ - பிரான்சு வேண்டாம், வேண்டா  எது சரி ? இக்கட்டுரையின் முன்னுரையில் ('பாகம் ஒன்று காண்க)'இலக்கணம் என்றதும்  விளக்கெண்ணை

Read More