அருள்என்னும் அன்புஈன் குழவி

முனைவர் துரை.குணசேகரன்,   மனத்தான், பகுத்தறியும் குணத்தான் மாண்புக்குரிய இனம் மனித இனம். பண்பட்ட மனித மனம் தனக்கென வாழாது. அதற்குக்காரணம் அம்மனத

Read More

ஏ.வி.சி. கல்லூரியில் வைரவிழா பாட்டுமன்றம்

          அன்பநாதபுரம் வகையார் அறத்துறைக்கல்லூரியின் வைரவிழா நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக, தமிழாய்வுத்துறையின் சார்பில் கல்லூரி வேலாயுதம் அரங்கில் மாபெரும் ப

Read More

கலித்தொகை: கருத்தும் காட்சியும்

--முனைவர் துரை. குணசேகரன். எட்டுத்தொகையும் பத்துப்பாட்டும் சங்க இலக்கியங்கள் ஆகும். இவற்றுள் எட்டுத்தொகையில் இடம் பெற்றிருக்கும் படைப்புகளில் பாவ

Read More

நக்கீரநோக்கில் நற்றமிழ்ப்புணர்ச்சியிலக்கணம்

-- முனைவர்   துரை. குணசேகரன்.   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ மதிப்புரைவரலாறு: இரண்டாயிரத்துப்பதினோராமாண்டின் பத்தாவதுமாதத்தில், ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழ

Read More

மகா வித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் இலக்கியப் பணிகள் – 3

-- முனைவர்   துரை. குணசேகரன்.   கடியேறு மலரோனைக் கடுஞ்சிறையில் வைத்துப் படியாதி எவ்வுலகும் படைத்தருளும் பிரானை முடியாத முதலோனை மூவர் பெ

Read More

மகா வித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் இலக்கியப் பணிகள் – 2

-- முனைவர்   துரை. குணசேகரன்.   கடியேறு மலரோனைக் கடுஞ்சிறையில் வைத்துப் படியாதி எவ்வுலகும் படைத்தருளும் பிரானை முடியாத முதலோனை மூவர் பெ

Read More

மகா வித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையின் இலக்கியப் பணிகள் – 1

-- முனைவர்   துரை. குணசேகரன்.   கடியேறு மலரோனைக் கடுஞ்சிறையில் வைத்துப் படியாதி எவ்வுலகும் படைத்தருளும் பிரானை முடியாத முதலோனை மூவர் பெ

Read More