மங்கலம் தரும் பொங்கலோ பொங்கல்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  முன்னாள் தமிழ்மொழி கல்வி இயக்குநர் மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. "தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும்" என்று தமிழர்கள் சொல்லுவது வழக்க

Read More

பலவடிவில் கூட்டம் !

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா போகவிட்டுப் புறஞ்சொல்லித் திரியுதொரு கூட்டம் பொய்பேசி புழுகுரைத்து நிற்குதொரு கூட்டம்

Read More

சிக்கெனப் பிடிப்போம் வாரீர்

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா கந்தனை நினைத்தால் நெஞ்சில் கவலைகள் பறந்தே போகும் வந்திடும் வினைகள் யாவும் வழியிலே மறைந்

Read More

சூறையாடி விட்டார்கள் !

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ..... அவுஸ்திரேலியா யாழ்ப்பாண நூலகம் எரிக்கப்பட்டதை வெளிப்படுத்தும் இதயத்தின் குமுறல் ஏடுகளாய் இருந்தவற்றை

Read More

அனைவருமே ஆசை கொள்வோம்!

-மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா... மெல்பேண் ..... அவுஸ்திரேலியா பணத்தோடு வாழுகிறார் படிப்போடு வாழுகிறார் பட்டம்பல பெறுவதற்கும் திட்டம்பல போடுகிறார் இ

Read More

காதல் எனும் கனியமுது !

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா இளமையிலும் காதல் வரும் முதுமையிலும் காதல் வரும் எக்காதல் இனிமை என்று எல்லோரும் எண்ணி நிற்

Read More

நன்றாகப் பொங்கிடுவோம்

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா மனங்கவரும் மார்கழியில் மகத்தான நாட்கள்வரும் இந்துக்கள் கிறீத்தவர்கள் எல்லோரும் பங்குகொள்வர

Read More

இன்னருளைச் சொரிந்துவிடு

  மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா பழனி மலை மீதமர்ந்தாய் பாவம் தனைப் போக்கிவிடு உளம் இரங்கி கேட்கின்றோம் உன் முகத்தைக

Read More

எல்லோரும் பணிந்து நிற்போம் !

  மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண்.... அவுஸ்திரேலியா கருணைகூர் முகங்கள் கொண்ட கந்தனை நினைக்கும் இந்த பெருமையாம் விரதம் தன்னை உரிமையாய்

Read More

காதலுடன் கைதொழுவோம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா அன்னையும் தந்தையும் ஆற்றிய பெருந்தவத்தால் அகிலத்தில் நம்பிறப்பு அற்புதமாய் ஆகியது அரவண

Read More

பொலிவாக அமையும் அன்றோ !

  எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா  மகிழ் வோடு வாழுதற்கு வழிகள் பல இருக்கிறது அவை மனதில் எடுக்காமல் அல்லல் பட்டு நிற்

Read More

காத்துநிற்போம் !

  மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா வெள்ளம் ஒருபக்கம் விபத்துகள் ஒருபக்கம் தெள்ளுதமிழ் நல்லறிஞர் பிரிவுத்துயர் ஒருபக்

Read More