நான் அறிந்த சிலம்பு – 201

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - 08. துன்ப மாலை ஆய்மகள் உண்மை உரைத்தல் முதுமகள் கூறியது: அரசன் வாசம் செய்யும் அரண்மனையில் இருந்த அழகான சி

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 200

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - 08: துன்ப மாலை  ஆய மகளிருடன் மாதரி நீராடப் போவதும், கோவலன் கொலையுண்ட செய்தியை அறிந்து விரைந்து வருவதும்  குரவைக்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 199

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07: ஆய்ச்சியர் குரவை படர்க்கைப் பரவல்  மூன்று உலகங்களையும் தன் இரண்டு அடிகளுக்குள் அடக்கி அளந்ததால் சிவந்த பா

Read More

 நான் அறிந்த சிலம்பு – 198

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - 07: ஆய்ச்சியர் குரவை  முன்னிலைப் பரவல்  மந்தர மலையை மத்தாக நிறுத்தி, வாசுகிப் பாம்பினைக் கடையும் கயிறாக்கி, கடல

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 196

-- மலர்சபா. மதுரைக் காண்டம் - 07. ஆய்ச்சியர் குரவை ஆடுநர்ப் புகழ்தல் கண்ணன் தன் தமையன் பலராமனோடும் அழகிய வளையல்கள் அணிந்த நப்பின்னையோடும்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 195

மதுரைக் காண்டம் - 07. ஆய்ச்சியர் குரவை ஒன்றன் பகுதி கட்டவிழ்ந்த மலர்களால் ஆன மாலையைத் தன் கூந்தலில் அணிந்த நப்பின்னை, கதிரவனைத் தன் சக்கரத

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 194

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07: ஆய்ச்சியர் குரவை   பின்னையின் அணி நிறத்தையும் மாயவன் வடிவழகையும் பாடுதல் யமுனைத் துறையில் கண்ணனுடன் விளையாடு

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 192

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07: ஆய்ச்சியர் குரவை குரலை முதலாகக் கொண்டு புனையப்பட்ட பெயர்களுடைய அப்பெண்கள், முதலில் சமமாக நின்றும் பின் வட்டமா

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 191 

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - 07. ஆய்ச்சியர் குரவை படைத்துக்கோள் பெயர் குரல் நரம்பை மாயவன் என்று அழைத்தாள்; இளி நரம்பினை வீரம் மிக்க பலராமன்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 190

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07: ஆய்ச்சியர் குரவை நுண்ணிய புள்ளிகளையுடைய இந்த ஏற்றின் வலிமை அடக்கியவனுக்கே இக்கொடி போன்ற பெண்ணின் காதல் தோள

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 189

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07: ஆய்ச்சியர் குரவை தீங்கு நேரும் என மாதரி கூறக்கேட்டு மயங்கி நின்றாள் ஐயை; அவளிடம் மாதரி, "மகளே! மயங்காதே; இச்ச

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 188

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07:  ஆய்ச்சியர் குரவை  கயிறும் மத்தும் கொண்டு மாதரி தயிர் கடைய முற்படுதல்  இமயத்தின் உச்சியில் எழுதிய கயல்மீன்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 187

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 06: கொலைக்களக்  காதை  கல்லாக் களிமகன் ஒருவன் வாளால் எறிய, கோவலன் குருதி சோர மண்ணின் மேல் மாண்டு விழுதல் அதனைக் க

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 186

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 06: கொலைக்களக்  காதை  கள்வன் ஒருவனின் செய்தி முன்னொரு நாளில் கள்வன் ஒருவன் பகல்பொழுதில் தூதுவன் வேடம் தரித்து அ

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 185

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 06: கொலைக்களக்  காதை  'கோவலன் கொலைப்படுமகன் அல்லன்' என்ற காவலாளருக்குப் பொற்கொல்லன் கள்வரின் இயல்பினை எடுத்துரைத்தல்

Read More