பகவத்கீதை பதினெட்டு!

  புலவர் இரா, இராமமூர்த்தி *********************************** பகவத்கீ தையின் பதினெட்டுப் பாகமும் மிகவிரைந் தென்னுள் விளங்க - முகத்

Read More

சங்ககால ஔவையாரும்  கம்பனும்

--புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி தமிழின் தொன்மையையும், பெருமையையும் உலகிற்கு உணர்த்தும் ஆதாரங்களுள்  சங்க இலக்கியங்கள் முதலிடத்தைப்பிடிக்கின்றன!    இந்தச்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 33

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. நம் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி உண்பதற்கான உணவுப்பொருளைத் தேடிச் சேர்த்துக் கொள்வதிலும், அவற்றைப் பக்குவப்படுத்தி உண்பதில

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 32

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. பொதுவாக நாம் பேசும்போது இடத்திற்குத் தக்கவாறு பேச வேண்டும்! நாம் நம்முடன் நன்கு பழகிய நண்பர்களுடன் எந்தத் தயக்கமும் இல்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 31

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. திருக்குறளில் இதழ்கள் ஒட்டாத பாடல்கள் பற்றி நாம் இதற்கு முன் பார்த்தோம்! அதிலும் குறிப்பாக நாம் பார்த்த பாடல்: "யாதன

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 30

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. திருக்குறளில் சொல்லாட்சி தனித்த சிறப்புப் பெற்றது! தக்க சொல்லைத் தக்க பொருளுணர்ச்சியுடன் தக்க இடத்தில் அமைப்பதே கவிதை என்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 29

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. அவா என்பதை ஆசை என்றும் கூறுவர். அவா என்ற சொல்லைத் திருவள்ளுவர் ஆரா இயற்கை என்கிறார்! ஆசை என்பதும் அதையே குறிக்கும்! தம

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 28

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. திருக்குறளில் ஏறத்தாழ ஒரே வகைச் சீர்களைக் கொண்ட குறட்பாக்கள் உள்ளன! அவை சிறு வேறுபாட்டுடன் அமையும் அழகை நாம் கண்டு சுவைக்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 27

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. உலகில் ''வாழும்'' உயிர்களாகிய மக்கள் தம் வாழ்நாளுக்குள் அனைவர்க்கும் உதவி, அனைவருடனும் சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கையை 'இல்வ

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 26

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. நம் நாட்டின் இயற்கைவளத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள மனிதகுலம் கண்டுபிடித்த தொழில் உழவுத் தொழில் ஆகும். இந்த உழவுத்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 25

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. செல்வம் பலவகைப்படும். ஒருவன் சேர்க்கும் செல்வம் பொன்னாகவோ, பல்வகைப் பொருளாகவோ, உறைவிடமாகவோ, உணவுப் பொருளாகவோ, நில புலங்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 24

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. இல்லற வாழ்க்கைக்குச் செல்வம் இன்றியமையாதது. இந்தச்செல்வத்தை ஈட்டுவதற்குப் பற்பல வழிகள் உள்ளன. தம் நிலத்தில் தாமே உழுது பய

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 23

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. அணங்கோ, ஆய்மயிலோ, வானிலிருந்து வையகம் வந்த மின்னலோ? என்று வியந்து திகைக்க வைக்கும் பேரழகியை ஓர் ஆடவன் காண்கிறான்! நிலம்

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 22

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. மனிதனின் வாழ்க்கை ஏற்றம், இறக்கம், வலிமை, மென்மை, வளம், வறுமை என்ற நிலைகளை இயல்பாகப் பெற்று விளங்கும். இவற்றைத் திருவள்ளு

Read More

திருக்குறளுக்குப் புது விளக்கம் – 21

– புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி. எல்லாவுயிர்களும் பிறந்தநாள் முதல் மனித உயிர் உடலின் புலன்கள் செலுத்திய வழியில் எதையும், கண்டு, கேட்டு, உண்டு, மோந்து, தொட

Read More