நான் அறிந்த சிலம்பு – 241

  மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை   வார்த்திகனைச் சிறை விடுத்து, அவனுக்கு இரண்டு ஊர்களை அளித்தல்   நல்ல நீர் வளம் மிக்க கழன

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 236

மலர்சபா   மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை   வார்த்திகனுக்கு நீதி செய்த வரலாறு பராசரன் சேரனைக் காணச் சென்று பார்ப்பன வாகை சூடி மீளுதல்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 225

மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை வணிக பூதம் சிவந்த நிறம் கொண்ட பொன்போன்ற மேனியுடையவன்; நிலையான சிறப்பையும், வீரம் மிகுந்த வேலையும் கையில் கொண

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 220

மலர்சபா *மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை* அங்ஙனம் அவள் எறிந்த நேரத்தில் நீல நிறத்தையும் செந்நிறமான நீண்ட சடையையும் பாலைப் போன்ற வெள்ளிய எயிற

Read More

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை (கோப்பெருந்தேவியை நோக்கிக் கண்ணகி கூறுதல்)

மலர்சபா கோவேந்தன் தேவியே! நான் கணவனை இழந்தவள் ஒன்றும் அறியாத் தன்மையுடையவள். பிறர் ஒருவருக்கு முற்பகல் ஒரு கேடு நினைத்தால் அக்கே

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 215

மலர்சபா   மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை   மன்னன் உண்மையை உரைத்து உயிர் துறத்தல் தெறித்த மாணிக்கங்கள் கண்டு மருண்டான் மன்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 214

மலர்சபா   மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை மன்னவன் உரைத்த விடை மன்னவன் உரைத்தான்: "பெண் அணங்கே! கள்வனைக் கொல்லுதல் கொடுங்கோல்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 213

மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை மன்னவன் கட்டளைப்படி கண்ணகி அவையை அணுகுதல் அரசன் வாயிலோனிடம் கூறினான்: "அத்தகையவள் இங்கே வருவாளாக... அ

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 212

  மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை கண்ணகி வந்ததை வாயிலோன் மன்னனுக்குத் தெரிவித்தல்   வாயிலோன் கூறலானான்: " எம் கொற்கை அரசே!

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 208

  மதுரைக் காண்டம் - 09. ஊர் சூழ் வரி கண்ணகியின் சிந்தனை இங்ஙனம் உரையாடியது வஞ்சம்தானோ மாயம்தானோ இல்லை என்னை மயக்கிய ஒரு தெய்வமோ

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 206

மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - 09. ஊர் சூழ் வரி துணைக்கு யாரும் இல்லாமல் மயக்கத்தைத் தருகின்ற இம்மாலை நேரத்தில் துயரத்துடன் தனித்திருக்கும் என் முன்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 197

– மலர்சபா. மதுரைக் காண்டம் – 07. ஆய்ச்சியர் குரவை உள்வரி வாழ்த்து பூவை நிலை   கோர்க்கப்படாத பொதிய மலையின் ஆரமான சந்தனமும், கோர்க்கப

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 193

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் – 07: ஆய்ச்சியர் குரவை பாட்டு மாயவனது வருகையையும் குழலோசையையும் பாடுதல் வஞ்சத்தால் வந்து நின்ற கன்றினைக் குறுந்தடியாகக்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 172

மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - 05. அடைக்கலக் காதை கவுந்தி மாதரியிடம் ‘கண்ணகியை அழைத்துச் செல்க’ எனல் சாரணர் உரைத்த தகுதிவாய்ந்த அறவுரைகளைக் க

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 120

மதுரைக் காண்டம் - 11. காடு காண் காதை "விடை கூறாது போயினும் உமக்கு இடர் செய்யேன்; நீங்கள் செல்ல வேண்டிய வழியில் செல்ல அனுமதிப்பேன்" என்

Read More