மதுரைக் காண்டம் – அழற்படு காதை

வணிக பூதம்

ama

சிவந்த நிறம் கொண்ட
பொன்போன்ற மேனியுடையவன்;
நிலையான சிறப்பையும்,
வீரம் மிகுந்த வேலையும்
கையில் கொண்டவன்;
அரசனின் அணிகலன்களில்
மணிமுடி தவிர அனைத்தையும் அணிந்தவன்;
வணிகர்க்கே உரித்தான் வணிகத் தொழிலால்
இவ்வுலகம் முழுவதையும் காப்பவன்;

கலப்பையும் துலாக்கோலும்
கையில் கொண்டவன்;
புகழ்வாய்ந்த பொன்னிற ஆடையை
இடுப்பில் அணிந்தவன்;
வெட்சி, தாழை, ஆம்பல்,
சேடல், நெய்தல், பூளை, மருதம் ஆகிய
பூக்களால் ஆன மாலையைத்
தன் கழுத்தில் அணிந்தவன்;

பொன்போன்ற
நல்ல நிறம் கொண்ட சாந்தினை
மின்னல் போல் ஒளிர்கின்ற
மார்பிலே பூசியவன்;
கொள், பயிறு, துவரை, உளுந்து
ஆகியவற்றைக் கலந்து சமைத்த உணவை
விரும்பி உண்ணும் இயல்பினன்;
அகன்ற நெற்களம், பறவைகள் உள்ள கழனி,
வணிக மேடை, காஞ்சி மரத்தின் அடர்த்தியான நிழல்,
இந்த இடங்களில் முற்பகல் பொழுதில் உண்பவன்;

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *