கதிரவன் எழுந்தனன் !

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. கதிரவன் எழுந்தனன் காரிருள் அகன்றது பறவைகள் பாடின பகலவன் மகிழ்ந்தனன் நிலமகள் மலர்ந்தனள் நீள்துயில

Read More

தனிமை

சு. திரிவேணி கோயம்புத்தூர் தனித்திருக்கிறேன் நான் கருவுக்குள் இருக்கும் கருவைப் போல. கவசமாய்த் தனிமை என்னைக் காத்து நிற்கிறது உலகச் சுழல்கள் தீ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(329)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(329) தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன்தெரி வார். - திருக்குறள் - 104 (செய்ந்நன்றி அறிதல

Read More

தீபம் ஏற்றுவோம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. கார்த்திகைத் தீபம் ஏற்றுவோம் வாரீர் கந்தனை நினைந்து போற்றுவோம் வாரீர் வீட்டிலும் வெளியிலும் ஏற்று

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(328)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(328) கதங்காத்துக் கற்றடங்க லாற்றுவான் செவ்வி யறம்பார்க்கு மாற்றி னுழைந்து. - திருக்குறள் - 130 (அடக்கமுடைம

Read More

சேவடி தொழுது நின்றால் தெரிசனம் தருவான் கந்தன்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  வேலினைக் கையில் ஏந்தி வெற்றியைத் தந்த கந்தன் மூலமாய் நின்ற மூர்த்தி பொறியிலே வந்த கந்தன் கார்த்

Read More

வாடும் நிலை போயகல வந்து நிற்பாய் தீபாவளி!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வண்ண வண்ண மத்தாப்பு வகை வகையாய்ப் பட்டாசு எண்ண வெண்ண நாவூறும் இனிப்பு நிறை பட்சணங்கள் கண் எதிரே

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(327)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(327) மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தத் தகுதியான் வென்று விடல். - திருக்குறள் - 158 (பொறையுடைமை) புதுக

Read More

உயர்பொருளே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. பிறப்பறுக்கும் பெரும்பொருளே பெருவெளியில் நிறைபொருளே செருக்கறுக்கும் செம்பொருளே திருமுறைய

Read More

தமிழ்த்தீ!

ஏறன் சிவா  சோலைதரும் எழிலென்றும் அங்கே தோன்றித் துள்ளிவந்து குளுமைதரும் தென்றல் என்றும் ஆலைதரும் அடிக்கரும்புச் சாறே என்றும் அமுதென்றும் அறம

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(325)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(325) அஃகாமை செல்வத்திற் கியாதெனின் வெஃகாமை வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். - திருக்குறள் -178 (வெஃகாமை) புதுக்

Read More

வாலிக்குச் சமர்ப்பணம்

ஆ. கிஷோர்குமார் வாலி தமிழ்ப் பயிரை வாடாமல் காத்த வேலி... இவன் எழுத்துகள் தமிழ்க் கரும்பைச் சுவைப்பவர்களுக்குக் கூலி... திரையுலகு சூடிக்கொண்ட மால

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(324)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(324) ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின் தீதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு. - திருக்குறள் - 190 (புறங்கூறா

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(323)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(323) பற்றற்றே மென்பார் படிற்றொழுக்க மெற்றெற்றென் றேதம் பலவுந் தரும். - திருக்குறள் - 275 (கூடாவொழுக்கம்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(322)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(322) இறந்தா ரிறந்தா ரனையர் சினத்தைத் துறந்தார் துறந்தார் துணை. - திருக்குறள் - 310 (வெகுளாமை) புதுக் கவித

Read More