நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-133

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 133. ஊடலுவகை குறள் 1321 இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல் வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு அவுககிட்ட எந்த தப்பும் இல்லையின்னாலும் பிணங்கிநிக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-132

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 132. புலவி நுணுக்கம் குறள் 1311 பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணிற் பொதுவுண்பர் நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு பொம்பளைங்க எல்லாரும் தங்களோ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-131

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 131. புலவி குறள் 1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும் அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது பிணங்குத நேரம் அவுக அடையுத சங்கடத்த காணுததுக்க

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-130

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  130. நெஞ்சோடு புலத்தல் குறள் 1291 அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே நீயெமக் காகா தது ஏ நெஞ்சே! அவுகளோட நெஞ்சம் அவுகளுக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-129

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  129. புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் 1281 உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு மனசால நெனக்கையில கெடைக்க சந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-128

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 128. குறிப்பறிவுறுத்தல் குறள் 1271 கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண் உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு நீ சொல்லாம மறைச்சாலும் உன்னைய

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-127

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 127. அவர் வயின் விதும்பல் குறள் 1261 வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல் அவுக வருத வழிய எதிர்பாத்து

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-126

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 126. நிறையழிதல் குறள் 1251 காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும் நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு வெக்கம் ங்குத தாப்பாளக் கொண்டிருக்க அட

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-125

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 125. நெஞ்சோடு கிளத்தல் குறள் 1241 நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும் எவ்வநோய் தீர்க்கு மருந்து மனசே! நேசத்தால வளந்த இந

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-124

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 124. உறுப்புநலன் அழிதல் குறள் 1231 சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி நறுமலர் நாணின கண் இங்ஙன நம்மள உட்டுப்போட்டு தூரதொலைவு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-123

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 123. பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள் 1221 மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும் வேலைநீ வாழி பொழுது பொழுதே! நீ சாயங்காலமா (மாலைப்பொழுது) 

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-122

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 122. கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் 1211 காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக் கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து சங்கடத்தோட ஒறங்கையில என்மேல நேசம் வ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-121

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 121. நினைந்தவர் புலம்பல் குறள் 1201 உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால் கள்ளினும் காமம் இனிது குடிக்குத நேரம் மட்டும் போத தரு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-119

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 119. பசப்புறு பருவரல் குறள் 1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென் பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற என்னைய நேசிச்சவரு பிரிஞ்சி

Read More