குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 24

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (பந்தாடல் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பெண்குழந்தைகளின் விளையாட்டுகளென இன்னும் பல உள்ளன. பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் விரித்துரைப்பத

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 23

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (கழங்காடல் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழின் இன்னுமொரு இனிய பருவம் கழங்காடற் பருவமாகும். இதனைப் பெதும்பை

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 22

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (குதலைமொழியாடல் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழின் இன்னுமொரு பருவமான குதலைமொழியாடல் எனும் இப்பருவம் பொ

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 21

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (பாவை விளையாடல் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பாவைகளை வைத்து, அவற்றைத் தமது குழந்தைகளாகப் பாவித்து அவற்றிற்குப் பாலருத்துவித்த

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 20

 மீனாட்சி பாலகணேஷ்            (காமநோன்புப் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) அரிதாகப் பாடப்பட்டுள்ள பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் அழகிய பருவங்களுள் ஒன்ற

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 19

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (சிறுசோற்றுப் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பெண்மக்களின் வளர்ச்சியில் 'பொய்தல் விளையாட்டு' பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. பெண் குழந

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 18.2

மீனாட்சி பாலகணேஷ்  (சிற்றில் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) இத்தொடரில் பெண்பால் சிற்றில் பருவத்தில் அடுத்து நாம் காணப்போகும் நூல் தில்லைச் சிவக

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 18.1

மீனாட்சி பாலகணேஷ்  (சிற்றில் பருவம்- பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்) பத்துப்பருவங்களுக்கும் மிகுதியான விளையாட்டுப் பருவங்களும் நிகழ்வுகளும்தான் பிள்ளைப்பர

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-17

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (உடைவாள் செறித்தல்) அரிதாகப் பாடப்பட்ட பிள்ளைப்பருவங்களின் வரிசையில் அடுத்து வரும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்ப் பருவம் 'உடைவாள் செறித

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-16

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (பூணணிதல்) அரிதாகப் பாடப்பட்ட பருவங்களின் வரிசையில் நாம் காணப்போகும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் அடுத்த பருவம் 'பூணணிதல்' என்னும் பரு

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-15

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (உணவூட்டல்) ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் அடுத்த பருவம் உணவூட்டல் பருவம் ஆகின்றது. 'ஏழாந் திங்களி னின்னமு தூட்டலும்,1' என்பது பிங்கல ந

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-14

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (மொழி பயிலல்) பிள்ளைப்பருவத்தின் ஆடல்களும் செயல்களும் நிகழ்வுகளும் இலக்கணத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட பத்துப்பருவங்களுக்கு மட்டுமே உட்ப

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 13.2

  மீனாட்சி பாலகணேஷ் (சிறுதேர்ப்பருவம்- ஆண்பால்) பிள்ளைத்தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியத்தின் பல பருவப்பாடல்களும் பலவிதமான சுவைகளைத் தம்முள் கொண்டு பொலிவ

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 13.1

மீனாட்சி பாலகணேஷ்       (சிறுதேர்ப்பருவம்- ஆண்பால்) ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் பத்தாம் பருவமாக சிறுதேர்ப் பருவம் அமையும். சிறுதேர் உருட்டுதலானது சிறுக

Read More