படக்கவிதைப் போட்டி – 287

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? புகைப்படக் கலைஞர்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 286இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி திரு. ஐயப்பன் கிருஷ்ணன் எடுத்திருக்கும் இந்தப் படத்தை வல்லமை பிளிக்கர் குழுமத்திலிருந்து தேர்வுசெய்து படக்கவிதைப் போட்டி 286க்க

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 286

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? புகைப்படக் கலைஞர்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 285இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி  கான மகளும் வான மகளும் துணையிருக்கக் கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்கும் வேலவனை ஒளிப்படத்தில் பிடித்துவந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ராமலக

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 285

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? ராமலக்ஷ்மி எடுத்த

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 284இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி சுடர்விடும் சோடிக் குத்துவிளக்குகளை அழகாய்ப் படமெடுத்து வந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. இவ் ஒளிப்படம் வல்லமை பிளிக்கர்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 284

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? ராமலக்ஷ்மி எடுத்த

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 283இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஓவியமா? செதுக்கிய சிற்பமா? என்று நம்மை மலைக்கவைக்கின்ற இந்தக் காட்சியை அழகாய் ஒளிப்படமெடுத்து வந்திருக்கின்றார் திருமிகு. ராமலக

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 283

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? ராமலக்ஷ்மி எடுத்த

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 282இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி தென்னை ஓலைமீது அமர்ந்திருக்கும் சின்ன அணிலை நுணுக்கமாய்ப் படம்பிடித்திருப்பவர் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி. இப்படத்தை வல்லமை பிளிக்கர்

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 282

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? ராமலக்ஷ்மி எடுத்த

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 281இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தபடி எதையோ வெறித்து நோக்கிக் கொண்டிருக்கும் பெண்மணியின் சிற்பத்தை பாரீஸ் சென்று அற்புதமாய்ப் படம்பிடித்து வந்த

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 281

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? நித்தி ஆனந்த் எடுத

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி 280இன் முடிவுகள்

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஒளிப்பட நிபுணர் திருமிகு. ராமலக்ஷ்மி எடுத்துள்ள இப்படம் வல்லமை பிளிக்கர் குழுமத்திலிருந்து தெரிவுசெய்யப்பட்டுப் படக்கவிதைப் போட

Read More

படக்கவிதைப் போட்டி – 280

அன்பிற்கினிய நண்பர்களே! கவனத்தை ஈர்க்கும் காட்சி ஒன்றைக் கண்டவுடன் உங்கள் உள்ளத்தில் கவிதை ஊற்றெடுக்கும் ஆற்றல் கொண்டவரா நீங்கள்? ராமலக்ஷ்மி எடுத்த

Read More