தமிழால் முடியுமா? – தமிழக அறிவுஜீவிகள் பலரும் எழுப்பும் கேள்வி – 49

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலை தமிழால் முடியுமா என்னும் கேள்வி நவீன காலத்தில் தோன்றியுள்ள கேள்வி. நவீன காலத்திற்கு முன்னால் இந்தக் கேள்வியைத் தமிழர்கள் கேட்

Read More

பேரா. இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 48

இன்றைய எழுத்துத் தமிழும்  பேச்சுத் தமிழும் வேறுவேறு மொழிகளா? -இணையக் குழுக்களில்  விவாதிக்கப்படும் கேள்வி வல்லமையில் என்  முப்பத்தைந்தாம் கேள்வி

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (46)

  தமிழில் சந்தி விதிகளை ஒரு சில தமிழ் அறிஞர்களை விட்டு யாரும் பின்பற்றுவதாகவும், தெரிந்து பேசுவதாகவும், அவை பற்றி உறுதியான கொள்கைகளை கொண்டிருப்பவர்கள

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (45)

  தமிழில் பேசும்பொழுது ஆங்கில ஒலிப்பு வேண்டும் என்பது இல்லை. தமிழ் முறைக்கு முரண் எனில் கூடாது. அதுவும் நம் மொழியை, மொழி மரபுகளைக் கெடுத்துக்கொண்டு வ

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (44)

  தொல்காப்பியம் எண்ணுப்பெயர்ப் புணர்ச்சி பற்றிய பகுதியில் பின்வருமாறு விளக்குகிறது:  முதலீர் எண்ணின்முன் உயிர்வரு காலைத் தவலென மொழிப உகரக் கிளவி ம

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (43 – அ)

  பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (43) எழுத்துத் தமிழுக்கென்று ஒரு கட்டுப்பாடு உள்ளது. எனவே  ' லட்டு', ' ராமன்' என்று பேச்சுவழக்கில் உள்ள சொற்க

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (43)

  பேரா. இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (42) கேள்வி: தற்காலத்தில் ர  , ல சொற்களின் முதலில் வருவது சகஜமாகி விட்டது. ஆனால், சிலர் இன்னும் ரகர சொற்களின் முன்

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (42)

  பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (41)   தமிழ் இலக்கணப்படி  ஓர் அரசன், ஒரு மன்னன் என்றுதான் எழுத வேண்டுமா? -ஒரு தமிழாசிரியர் பதில்: உயிரெழு

Read More

பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலையின் பதில்கள் (41)

  பேரா. இ. அண்ணாமலை வினா ‘மயில் போல் அழகு / மயில்போல் அழகு’ என்று ’போல்’, ’போன்ற’ ஆகிய உவமையுருபுகளைப் பிரித்தும் தனித்தும் எழுதுகிறோம். இவற்றைத் த

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 39

  நினைவு கூரல், நினைவு கூறல் எது சரி? -சிறீதரன் கூரினார் என்று கூறுதல் என்பது சரியன்றுதானே? கூரப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினைதானே? ஆனால் சேரப

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 37

கேள்வி தற்காலத் தமிழ் - மலையாளத்துக்கு இடையே இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி செய்யும் போது இலக்கண மாற்றமும் நிகழவேண்டும். அவ்வாறெனில் இலக்கணத்தில் எவ்வ

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 36

  கேள்வி : இத்தனை காலமாக இந்தியாவின் ஒரே செம்மொழி என்று கூத்தாடப்பட்டு வந்த வடமொழிக்கு இல்லாத, அதேபோது தமிழுக்கு மட்டுமே இருப்பதாக, நிறுவப்பட்ட சிறப

Read More