சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 73 (வந்தபின்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி வந்த பின் தொண்டனாரும் எதிர் வழி பாடு செய்து சிந்தை செய்து அருளில் எங்கள் செய்தவம் என்று நிற்ப முந்தை நாள் உன்பால் வை

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 72 (தன்னை)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி தன்னை ஒப்பு அரியது தலத்துத் தன் உழைத் துன்னிய யாவையும் தூய்மை செய்வது பொன்னினும் மணியினும் போற்ற வேண்டுவது இன்ன தன்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 71 (ஆதியார்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆதியார் நீல கண்டத்து அளவு தாம் கொண்ட ஆர்வம் பேதியா ஆணை கேட்ட பெரியவர் பெயர்ந்து நீங்கி் ஏதிலார் போல நோக்கி, ‘எம்மை என்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 70 (மூண்ட)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மூண்ட அப் புலவி தீர்க்க அன்பனார் முன்பு சென்று பூண்டயங்கு இளமென் சாயல் பொன் கொடி அனையார் தம்மை வேண்டுவ இரந்து கூறி மெ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 69 (அவர்தம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி                            திருத்தொண்டர்களுள் முதலாமவராகிய திருநீலகண்டர் அருள் வரலாற்றைக்  கூறும் இப்புராணத்தில் அத்தொண்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 67 (வருமுறை)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி வரு முறை எரி மூன்று ஓம்பி மன்னுயிர் அருளால் மல்க தருமமே பொருளாக் கொண்டு தத்துவ நெறியில் செல்லும் அருமறை நான்கினோடு ஆ

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 66 (கற்பனை)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே உருவம் ஆகி, அற்புதக் கோலம் நீடி அரு மறைச் சிரத்தின் மேலாம் சிற்பர வியோமம் ஆகும் திருச் சிற

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 65 (ஆதியாய் )

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆதியாய்   நடுவுமாகி  அளவிலா  அளவு   மாகிச் சோதியாய்   உணர்வுமாகித்   தோன்றிய  பொருளு மாகிப் பேதியா  ஏகமாகிப்   பெண்ணு

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 64 (தம் பெருமான்)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூர்த் திருக்கோயிலில் தம் திருப்பாத தரிசனம் தந்த  இறைவன் சுந்தரரிடம் அடியார்களின் சிறப்பை அறிவித்துப் பாடும் முற

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 63 (பெருமையால்)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூர்த் திருக்கோயில் முன் தேவாசிரிய மண்டபத்தில் சிவனடியார்கள் கூடி இருந்தனர். அவர்களைக் கண்ட சுந்தரர், ‘’இச்ச

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 62 (வேதம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி சுந்தரர் பெரிதும் விரும்பிக் கண்ட ஈசனின் திருப்பாதங்கள் மேலும் உயர்ந்த சிறப்புக்களைப் பெற்றுள்ளன. அப்பாதங்கள் வேதங்களாகி

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 61 (நீதி மாதவர்)

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி சுந்தரர் முன் காட்சியளித்த  இறைவன்  திருவடிச் சிறப்புகளுள்  அடுத்து அவற்றின் திருவருள் தன்மைகளைக்  கூறுகிறார். நீதி 

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 60 (ஞாலம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூரில் இறைவன் தம் முன் எழுந்தருளிய போது அவர்தம் பொற்பாதங்களைக் கண்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நான்கு திருப்பாடல்கள

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 59 (மன்பெரும்)

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி திருவாரூரில் பரவை நாச்சியாரைச்  சந்தித்து மகிழ்ந்த  சுந்தரர், இறைச் சிந்தனையுடன் ஆரூர்ப்  பெருமானின் திருக்கோயில் நோக்

Read More