சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 107 (திருவார்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் திருவார் பெருமை திகழ்கின்ற “தேவா சிரிய னிடைப்பொலிந்து     மருவா நின்ற சிவனடியார் தம்மைத் தொழுது  வந்தணையா தொரு

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 106 (அப்பொன்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : அப்பொன்  பதியின்   இடைவேளாண்   குலத்தை  விளக்க  அவதரித்தார் செப்பற் கரிய பெருஞ்சீர்த்திச் சிவனார் செய்ய   கழல

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 105 (வாரி)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : வாரி   சொரியும்  கடல்முத்தும்  வயல்மென்  கரும்பிற்  படுமுத்தும் வேரால் விளையும்  குளிர்முத்தும்  வேழ  மருப்ப

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 104 (விரைசெய்)

திருச்சி புலவர்  இராமமூர்த்தி  7. விறன்மிண்ட நாயனார் புராணம் பாடல் 1 விரைசெய்   நறும்பூந்  தொடை  யிதழி வேணி யார்தங் கழல்பரசிப்     பரசு    பெறு

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 103 (தொண்டனார்க்கு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : தொண்டனார்க்கு   இமயப்    பாவை   துணைவனார்   அவர்முன்  தம்மைக் கண்டவாறு      எதிரே   நின்று   காட்சிதந்து    அ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 102 (அரசியல்)

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி பாடல் : அரசியல்  ஆயத்   தார்க்கும்   அழிவுறும்   காதலார்க்கும் விரவிய  செய்கை தன்னை   விளம்புவார்  ‘’ விதியினாலே ப

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 101 (சென்றடி)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி சென்றடி  வணங்கி  நின்று  ‘’செய்தவ  வேடங்   கொண்டு வென்றவற்   கிடையூ   றின்றி  விட்டனன் ‘’ என்று  கூற , ‘’இன்றெனக்  க

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 100 (மறைத்தவன்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மறைத்தவன்    புகுந்த   போதே   மனமங்கு   வைத்த  தத்தன் இறைப்பொழு   தின்கண்   கூடி   வாளினால்   எறிய   லுற்றான் நிறைத்த

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 99 (பேறெனக்கு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி பாடல் : ‘’பேறெனக்கு  இதன்மே  லுண்டோ? பிரானருள்   செய்த இந்த மாறில்ஆ   கமத்தை   வாசித்  தருள்செய   வேண்டும் ‘’  என்ன

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 98 (மங்கலம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மங்கலம்   பெருக  மற்றென்  வாழ்வுவந்  தணைந்த  தென்ன இங்கெழுந்   தருளப்   பெற்றது   என்கொலோ?  என்று  கூற ‘’உங்கள்   நாய

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 97 (மாதவ)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மாதவ   வேடம்  கொண்ட வன்கணான்  மாடம் தோறும்  கோதைசூழ் அளக   பாரக்   குழைக்கொடி  ஆட  மீது சோதிவெண் கொடிகள் ஆடும்  சுடர்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 96 (மெய்யெலாம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மெய்யெலாம்   நீறுபூசி வேணிகள் முடித்துக்கட்டி கையினில் படைகரந்த புத்தகக் கவளிஏந்தி  மைபொதி விளக்கேஎன்ன மனத்தினுள் கறு

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 95 (அரசியல்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி அரசியல்   நெறியின்    வந்த    அறநெறி    வழாமல்     புல்லி வரைநெடுந்   தோளால்   வென்று   மாற்றலர்  முனைக்கண்   மாற்றி

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 94

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி சேதிநன்   னாட்டி   னீடு   திருக்கோவ   லூரின்  மன்னி மாதொரு  பாக  ரன்பின்   வழிவரு  மலாடர்   கோமான் வேதநன்  னெறியின் 

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 93 (அன்பனே)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி “அன்பனே! யன்பர் பூசை யளித்தநீ யணங்கி னோடும்  என்பெரு முலக மெய்தி, யிருநிதிக் கிழவன் தானே முன்பெரு நிதிய மேந்தி மொழிவழ

Read More