சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 98 (மங்கலம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மங்கலம்   பெருக  மற்றென்  வாழ்வுவந்  தணைந்த  தென்ன இங்கெழுந்   தருளப்   பெற்றது   என்கொலோ?  என்று  கூற ‘’உங்கள்   நாய

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 97 (மாதவ)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மாதவ   வேடம்  கொண்ட வன்கணான்  மாடம் தோறும்  கோதைசூழ் அளக   பாரக்   குழைக்கொடி  ஆட  மீது சோதிவெண் கொடிகள் ஆடும்  சுடர்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 96 (மெய்யெலாம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மெய்யெலாம்   நீறுபூசி வேணிகள் முடித்துக்கட்டி கையினில் படைகரந்த புத்தகக் கவளிஏந்தி  மைபொதி விளக்கேஎன்ன மனத்தினுள் கறு

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 95 (அரசியல்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி அரசியல்   நெறியின்    வந்த    அறநெறி    வழாமல்     புல்லி வரைநெடுந்   தோளால்   வென்று   மாற்றலர்  முனைக்கண்   மாற்றி

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 94

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி சேதிநன்   னாட்டி   னீடு   திருக்கோவ   லூரின்  மன்னி மாதொரு  பாக  ரன்பின்   வழிவரு  மலாடர்   கோமான் வேதநன்  னெறியின் 

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 93 (அன்பனே)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி “அன்பனே! யன்பர் பூசை யளித்தநீ யணங்கி னோடும்  என்பெரு முலக மெய்தி, யிருநிதிக் கிழவன் தானே முன்பெரு நிதிய மேந்தி மொழிவழ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 91 (மாது)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மாது கூறுவள்  “மற்றொன்றுங் காண்கிலேன்; ஏதி   லாரும்    இனித்தரு வாரில்லை; போதும் வைகிற்றுப் போமிடம் வேறிலை; தீது செய

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 90 (மாரி)

திருச்சி புலவர்  இரா. இராமமூர்த்தி மாரிக் காலத் திரவினில் வைகியோர் தாரிப் பின்றிப் பசிதலைக் கொள்வது பாரித் தில்ல மடைத்தபின் பண்புற வேரித் தாரான்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 89 (செல்வம்)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி செல்வம்  மேவிய நாளில்  இச்செயல்  செய்வ  தன்றியும்  மெய்யினால் அல்லல்   நல்குரவு  ஆன போதிலும்  வல்லர் என்றுஅறி   விக்க

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 88 (கொண்டு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி கொண்டு வந்து மனைப்புகுந்து  குலாவு பாதம் விளக்கியே மண்டு  காதலின்  ஆச  னத்திடை  வைத்த  ருச்சனை செய்தபின் உண்டி  நாலுவ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 87 (ஆரம் என்பு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ஆரம்என்பு புனைந்த  ஐயர்தம்   அன்பர் என்பதோர்  தன்மையால் நேர வந்தவர்  யாவராயினும்   நித்த   மாகிய   பக்திமுன் கூர வந்த

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 85 (அம்பொன் )

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி இளையான்குடி மாற  நாயனார் புராணம் இயற்பகை  நாயனாரின் செயற்கரிய  செயல் குறித்துச்  சேக்கிழார்  இயற்றிய பாடல்களின்  நயங்

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 84 (வானவர்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி வானவர் பூவின் மாரி பொழியமா மறைகள் ஆர்ப்ப ஞானமா முனிவர் போற்ற நலமிகு சிவலோ கத்தில் ஊனமில் தொண்டர் கும்பிட்டு உடனுறை பெ

Read More

சேக்கிழார் பாடல் நயம் – 82 (செய்வதற்கு)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி செய்வதற்   கரிய   செய்கை  செய்தநற்  றொண்டர்   போக; மைதிகழ்  கண்ட  னெண்டோள்  மறையவன்  மகிழ்ந்து நோக்கிப்  ‘’பொய்தரு  

Read More