உய்

அண்ணாகண்ணன் எய்யப் பிறந்தாய் எழுவாய்! செயற்கரிய செய்யப் பிறந்தாய் செலுத்துவாய் - மெய்யமுது உய்யப் பிறந்தாய் உயிர்ப்பாய்! அதியுலகு நெய்யப் பிறந்த

Read More

இனச்சுடர் எழுக!

ஏறன் சிவா வான்தரும் சுடர்போல் வண்டமிழ் இனத்தார் மனங்களில் ஒளிவிடும் சுடரே! தீந்தமிழ் என்னும் தென்னவள் வயிற்றில் திடமுள மழலையாய்ப் பிறந்தாய்! மீ

Read More

மவுனத் தேன்

அண்ணாகண்ணன் இந்தக் கவிதையை ஆசிரியரின் குரலில் இங்கே கேட்கலாம்   **************** விரைந்து செல்லும் வாக னத்தில் ஜன்னல் ஓரம் சாய்கிறேன்! விரி

Read More

கற்பனைத் தேரேறி கவலையை ஓட்டு!

கவியோகி வேதம் கற்பனைத் தேரில்நீ பறந்து சென்றால் கவலையும் உன்னைவிட் டோடி டாதோ? அற்பமாம் வேதனை முட்கள் எல்லாம் அந்தஓர் தேர்மூலம் மாய்ந்தி டாதோ?

Read More

திருமீயச்சூர் திருவிரட்டை மணிமாலை

கவித்தலம்  கை. அறிவழகன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பேரளம் என்னும் ஊருக்கு அருகில்  அமைந்துள்ள ஊர்தான்  திருமீயச்சூர்  என்பதாகும். இவ்வூரில் அமைந்து

Read More

தமிழரின் நாக்கு!

ஏறன் சிவா  மீன்புலிவில் வேந்தருடை மெய்யுரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! -- அவர் வான்முட்டும் வரலாற்றை வகுத்துரைக்கத் தமிழர்நா கூசாது! -- இங்கே காண்!தமிழ

Read More

கவிவருத்தம் தந்த கலிவிருத்தம்

கொடியேறி குடையாகி அடியேற்றி மகமாயி கொடிதான கொரானா மகிடனாய் வதமேவ படியேறி மருந்தாகி பரவாத படியாக குடியேறி வந்தாளே குவலயம் காக்கும்படி ஓங்கார ஒள

Read More

தஞ்சைப் பெருவுடையான்

-விவேக்பாரதி தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் குடமுழுக்கு நன்னாள்... உருவுடை யானை உருவமி லானை உளத்தமரத் தருவுடை யானைத் தமிழுடை யானைத் தனதுடல்மேற் றிர

Read More

புரட்சித் துறவி

அண்ணாகண்ணன் ஞானகுரு யோகவுரு ஞாலவொளி யானதிரு வானமதி பூணுறுதி வையநிதி - தேனமுது! புத்தெழுச்சி யூட்டு புரட்சித் துறவிநரேன் சித்தெழுச்சி யூட்டு சிவம

Read More

மந்திரத் திருவடி

மரபின் மைந்தன் முத்தையா   வணங்கா முடியும் வணங்கும் திருவடி இணங்கா அசுரரும் இணையும் மலரடி துணங்கை வென்று துலங்கும் கழலடி குணங்கள

Read More

இருபது இருபது

அண்ணாகண்ணன்   புதியது மேவும் புவியில் எந்நாளும் விதியதை வெல்லும் வினைத்திறம் ஆளும் மதியது ஓங்கும் மாற்றம் உண்டாகும் இருபது

Read More

ஏக்கம் மட்டும் போகவில்லை!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா புலம்பெயர்ந்து வந்தாலும் புலனெல்லாம் பிறந்தமண்ணின் நலந்திகழும் நினைவுகளை மறந்துவிட  முட

Read More

கழல் தொழுதல் முறையல்லவா !

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா உண வூட்டும் கையதனை உதறி நிற்கும் உள்ளங்களே மன முடைந்து நிற்கின்ற நிலை யுமக்குத் தெரியலையா தின

Read More

நாயும் நானும்!

குருநாதன் ரமணி (முச்சீரிரட்டைச் சமனிலைச் சிந்து) என்கரச் சங்கிலி பற்றிநான் - தினம் . என்நாய் முன்செலத் திரிவேன் தன்புலன் கூர்மையாய்ப் பெற்றநாய் -

Read More