தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா நிலைபெறுமா றெண்ணிநிற்க நீள்புவியில் விரும்பிடுவோம் அலைபாயும் மனமதனை அடக்குதற்குத் துணிந்திடுவோம

Read More

மழைகூட இவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கூறி நிற்கிறதே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா வாழையிலை குடையாக வதனமெலாம் மலர்ச்சியுற விண்ணின்று பன்னீராய் மழைத்துளிகள் சிந்திடவே நாளைதனை நினையாம

Read More

அவலநிலை போக்குதற்கு ஆண்டவனே வழிகாட்டு!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கட்டி அணைத்தோம் கைகுலுக்கி மகிழ்வடைந்தோம் இட்டமுடன் உணவுகளை எடுத்துண்டு இன்புற்றோம் கட்டி அணைத

Read More

பெண் என்னும் பெருவரம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா கண்னுக்குள் மணியாக மண்ணுக்கு உரமாக விண்ணுக்குள் நிலவாக விளங்குபவள் பெண்ணாவாள் எண்ணத்தில் இரக்கமதை

Read More

கொரோனா ஏன் வந்தது?

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா இயற்கை யெனும் பெருமரணை நொறுக்கி நிற்கும் வகையினிலே எடுத்து வரும் பொருத்தமிலா முயற்சி ய

Read More

சிந்தையைத் திருத்தும் சிவராத்திரி

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா முன்னாள் தமிழ் மொழிக்கல்வி இயக்குநர், மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா மனிதர்களை மாண்புடன் வாழச் செய்வதற்கு நல்ல நெறிகளைக் காட்டி நிற

Read More

மங்கலம் தரும் பொங்கலோ பொங்கல்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா  முன்னாள் தமிழ்மொழி கல்வி இயக்குநர் மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா. "தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும்" என்று தமிழர்கள் சொல்லுவது வழக்க

Read More

போகியின் அர்த்தம்!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா பழையன கழிதல் வேண்டும் புதியன புகுதல் வேண்டும் போகியின் அர்த்தம் என்று போதனை இருக்கு நன்றாய் வேண்

Read More

கங்காரு நாடு கருகியதே!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா   மெல்பேண் .... ஆஸ்திரேலியா கருகியது உடலம் கதறியது  உள்ளம் பதறியது நாடு சிதறியது வீடு சுட்டெரிக்கும் வெப்பம் தாக்கியது எங

Read More

வரந் தருவாய் முருகா!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா மெல்பெண், ஆஸ்திரேலியா வரந் தருவாய் முருகா - வாழ்வில் நிரந் தரமாய் உன்னை நினைந்துமே நான் வாழ வரந் தருவாய் முருகா சிரமேறு

Read More

புதுமை காட்டும் புத்தாண்டு!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா    வெடித்துச் சிதறும் பட்டாசு விடியல் காட்டும் குறியல்ல இடக்கு முடக்கு வாதங்கள் எதற

Read More

ஏக்கம் மட்டும் போகவில்லை!

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா புலம்பெயர்ந்து வந்தாலும் புலனெல்லாம் பிறந்தமண்ணின் நலந்திகழும் நினைவுகளை மறந்துவிட  முட

Read More

கழல் தொழுதல் முறையல்லவா !

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா உண வூட்டும் கையதனை உதறி நிற்கும் உள்ளங்களே மன முடைந்து நிற்கின்ற நிலை யுமக்குத் தெரியலையா தின

Read More

ஈழத்தில் திருப்பாவையும் ஆண்டாளும் ஒரு நோக்கு

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா. முன்னாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர். "மாதங்களில் நான் மார்கழி" என்று கீதையில் கண்ணன் கூறு

Read More