வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-42

தி. இரா. மீனா நிக்களங்க சென்னசோமேஸ்வரா “வெட்ட வெளியெலாம் திடமானால் வானம் மண் பாதாளத்துக்கு இடம் எங்குள்ளதோ? இடரைச் செய்ய முடியாத மனிதரெல்லாம

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-41

தி. இரா. மீனா இங்கு இடம் பெறும் வசனக்காரர்களின் பெயர், வாழ்க்கை குறித்த விவரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. வசனங்களில் இடம் பெற்றிருக்கும் முத்திரை கொண்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-40

தி. இரா. மீனா அக்கம்மா கல்யாணைச் சேர்ந்தவர். ’ஆசாரவே பிராணவாத இராமேஸ்வரலிங்கா’ என்பது இவரது முத்திரையாகும். 1. "பற்றற்றவனுக்கன்றி ஆசையுள்ளவனுக்கு

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-39

தி. இரா. மீனா ஹெண்டத மாரய்யா கள் விற்கும் தொழிலைச் செய்து வந்த இவர் சரணராக மாறியவர். ’தர்மேஸ்வரலிங்கா’ இவரது முத்திரையாகும். “மண்ணெனும் குட

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-38

தி. இரா. மீனா ஹடப்பத ரேச்சண்ணா தாம்பூலப் பெட்டி சுமக்கும் காயகம் இவருடையது. கல்யாண் புரட்சியின் போது சரணரின் கூட்டத்தோடு உளுவி வரை சென்றவர். ’நிக்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-37

தி. இரா. மீனா சொட்டாள பாச்சரசா பிஜ்ஜளன் அரண்மனையில் எழுத்தராக இவரது காயகம். ’சொட்டள’ இவரது முத்திரையாகும். “பக்தன் பக்தனென அறிவின்றி சொல்வீர் பக

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-36

தி. இரா. மீனா சித்தராமன் தொடர்ச்சி 1. “நீரிலுள்ள மீன் தன் நாசியிடம் நீரைச் சேரவிடாத விதத்தைப் பாரய்யா சரணன்  உலகத்தினூடே இருப்பினும் உலகத்த

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-35

தி. இரா. மீனா சத்தியக்கா சரணர்களின் வீட்டுமுற்றத்தைப் பெருக்கித் தூய்மைப்படுத்துவது இவரது காயகமாகும். ’சம்பு ஜக்கேஸ்வரன்’ இவரது முத்திரையாகும். 1

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-34

தி. இரா. மீனா சிவலெங்க மஞ்சண்ணா  பண்டிதர் பரம்பரையைச் சேர்ந்த இவர் கல்யாண் நகருக்கு வந்த பின்னர் சரணராகியவர். ’ஈசான்ய மூர்த்தி மல்லிகார்ஜூனலிங்கம்

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-33

தி. இரா. மீனா இலத்தேய சோமய்யா ’இலத்தேய சோமய்யன’ என்பது இவரது முத்திரையாகும். “காயகம் எதுவாக இருப்பினும் தன்காயகமெனக் கருதி குரு இலிங்கம் ஜ

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-32

தி.இரா.மீனா மோளிகே  மாரய்யா காஷ்மீர நாட்டு மன்னன்.இயற்பெயர் மகாதேவ பூபாலன். மனைவி கங்காதேவி. பசவேசரின் பெருமைகளைக் கேட்டு அரசாட்சியைத் துறந்து இரு

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-31

தி. இரா. மீனா மும்மடிக்காரியேந்திர மும்முடிக்காரி என்ற பெயரால் இவர் அரசராக இருந்திருக்கலாமென்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். ’மகாகன தொட்டதேசிக

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-30

தி. இரா. மீனா மல்லிகார்ஜூனபண்டிதராத்திய ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர். பசவேசர் அனுப்பி வைத்த திருநீற்றின் மகிமையால் இவர் கன்னடம் கற்றார் என்றும் பசவேசரைப

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-29

தி. இரா. மீனா மடிவாள மாச்சிதேவர சமயாச்சாரதா மல்லிகார்ச்சுனா இவர் மடிவாள மாச்சிதேவரைப் பின்பற்றியவர். ’பரம பஞ்சாட்சர மூர்த்தி சாந்த மல்லிகார்ஜுனா’

Read More

வசனக்காரர்கள் – சிவனைப் பேசியவர்கள்; சிவனோடு பேசியவர்கள்-28

தி. இரா. மீனா பொந்தாதேவி காஷ்மீரில் உள்ள மண்டாவ்பூர் அரசபரம்பரையில் வந்த பொந்தா தேவியின் இயற்பெயர் நிஜாதேவி.இளம்வயதிலிருந்தே சிவபக்தையான அவள் கல்ய

Read More