வல்லமையின் மதிப்பாய்வு நெறிகள் (Peer Review Policy)

முனைவர் அண்ணாகண்ணன் வல்லமைக்கு வரும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை மதிப்பாய்வு செய்திட, சில நடைமுறைகளை வகுத்துள்ளோம். இவை, மதிப்பாய்வு செய்யும் ஆய்வறிஞர்க

Read More