குறளின் கதிர்களாய்…(302)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(302) அறைபறை யன்னர் கயவர்தாங் கேட்ட மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்.        - திருக்குறள் - 1076 (கயமை) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(301)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(301) தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி யவையத்து முந்தி யிருப்பச் செயல். - திருக்குறள் -67 (புதல்வரைப் பெறுதல்) ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(300)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(300) செய்யாமற் செய்த யுதவிக்கு வையகமும் வானகமு மாற்ற லரிது.        - திருக்குறள் -101 (செய்ந்நன்றி அறிதல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(299)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (299) ஒறுத்தார்க் கொருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ்.        - திருக்குறள் -156 (பொறை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(298)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(298) கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்.        - திருக்குறள் -184 (பு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(297)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(297) பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந் தீப்பிணி தீண்ட லரிது.        - திருக்குறள் - 227 (ஈகை) புதுக் கவிதையி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(296)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(296) உற்றநோய் நோன்ற லுயிர்க்குறுகண் செய்யாமை யற்றே தவத்திற் குரு. - திருக்குறள் - 261 (தவம்) புதுக் கவிதையி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(295)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(295) மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.         - திருக்குறள் -278 (கூடாவொழுக்கம்) புத

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(294)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(294) தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.        - திருக்குறள் -305 (வெகுளாம

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(293)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(293) பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்புத னூலோர் தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை.                               - திருக்குற

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(292)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(292) செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வ முயற்பால தன்றிக் கெடும்.        - திருக்குறள் -437 (குற்றங்கடிதல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(291)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(291) இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே கெடுக்குந் தகைமை யவர். - திருக்குறள் - 447  (பெரியாரைத் துணைக்கோடல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(290)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(290) அழிவதூஉ மாவதூஉ மாகி வழிபயக்கு மூதியமுஞ் சூழ்ந்து செயல்.        - திருக்குறள் -461 (தெரிந்து செயல்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(289)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (289) ஆற்றி னளவறிந் தீக வதுபொருள் போற்றி வழங்கு நெறி.         -திருக்குறள் -477 (வலியறிதல்)  புதுக் கவிதை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(288)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (288) சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வந்தான் பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்.        -திருக்குறள் -524 (சுற்றந்தழா

Read More