குறளின் கதிர்களாய்…(295)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(295) மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.         - திருக்குறள் -278 (கூடாவொழுக்கம்) புத

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(294)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(294) தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.        - திருக்குறள் -305 (வெகுளாம

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(293)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(293) பகுத்துண்டு பல்லுயி ரோம்புத னூலோர் தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை.                               - திருக்குற

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(292)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(292) செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வ முயற்பால தன்றிக் கெடும்.        - திருக்குறள் -437 (குற்றங்கடிதல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(291)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(291) இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே கெடுக்குந் தகைமை யவர். - திருக்குறள் - 447  (பெரியாரைத் துணைக்கோடல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(290)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(290) அழிவதூஉ மாவதூஉ மாகி வழிபயக்கு மூதியமுஞ் சூழ்ந்து செயல்.        - திருக்குறள் -461 (தெரிந்து செயல்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(289)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (289) ஆற்றி னளவறிந் தீக வதுபொருள் போற்றி வழங்கு நெறி.         -திருக்குறள் -477 (வலியறிதல்)  புதுக் கவிதை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(288)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (288) சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வந்தான் பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்.        -திருக்குறள் -524 (சுற்றந்தழா

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(287)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன் கோலதூஉங் கோடா தெனின்.        -திருக்குறள் -546 (செங்கோன்மை) புதுக் கவித

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(286)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(286) உள்ள முடைமை யுடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கி விடும். -திருக்குறள் -592(ஊக்கமுடைமை) புதுக்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(285)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(285) குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து மாண்ட வுஞற்றி லவர்க்கு. -திருக்குறள் -604(மடியின்மை) புத

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(284)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(284) எல்லாப் பொருளு முடைத்தா யிடத்துதவும் நல்லா ளுடைய தரண். - திருக்குறள் -746 (அரண்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(283)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (283) ஒல்லுங் கரும முடற்று பவர்கேண்மை சொல்லாடார் சோர விடல். - திருக்குறள் -818(தீ நட்பு) புதுக் கவிதை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(282)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(282) நட்டார்போ னல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல் ஒல்லை யுணரப் படும். - திருக்குறள் -826 (கூடா நட்பு) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(281)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(281) பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன் றகைமைக்கண் தங்கிற் றுலகு.           -திருக்குறள் -874 (பகைத்திறம்

Read More