குறளின் கதிர்களாய்… (271)

செண்பக ஜெகதீசன் ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத் தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். - திருக்குறள் -702 (குறிப்பறிதல்) புதுக் கவிதையில்... சந்தேகப்படாமல் ஒரு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(270)

-செண்பக ஜெகதீசன்  உளரெனினு மில்லாரோ டொப்பர் களனஞ்சிக் கற்ற செலச்சொல்லா தார். -திருக்குறள் -730(அவை அஞ்சாமை) புதுக் கவிதையில்... அவைக்களத்தி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(269)

-செண்பக ஜெகதீசன் அழச்சொல்லி யல்ல திடித்து வழக்கறிய                                  வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல்.   -திருக்குறள் -795(நட்பாராய்தல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(268)

-செண்பக ஜெகதீசன்... உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது கொள்வாருங் கள்வரும் நேர். -திருக்குறள் -813(தீ நட்பு) புதுக் கவிதையில்... நட்பினால்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(267)

-செண்பக ஜெகதீசன் பலநல்ல கற்றக் கடைத்தும் மனநல்ல ராகுதன் மாணார்க் கரிது. -திருக்குறள் -823 (கூடா நட்பு) புதுக் கவிதையில்... நல்ல பல நூற்களை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(266)

-செண்பக ஜெகதீசன்  கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற வல்லதூஉ மையந் தரும். -திருக்குறள் -845(புல்லறிவாண்மை) புதுக் கவிதையில்... கற்றிராத நூற்களையு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(265)

-செண்பக ஜெகதீசன் அன்பொரீஇத் தற்செற் றறநோக்கா தீட்டிய வொண்பொருள் கொள்வார் பிறர். -திருக்குறள் -1009 (நன்றியில் செல்வம்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(264)

-செண்பக ஜெகதீசன்  நிலைமக்கள் சால வுடைத்தெனினுந் தானை தலைமக்க ளில்வழி யில். திருக்குறள் -770(படைமாட்சி) புதுக் கவிதையில்... களத்தில் உறுதியாய்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(263)

செண்பக ஜெகதீசன்... மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று. -திருக்குறள் -829(கூடா நட்பு) புதுக் கவிதையில்... மி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(262)

-செண்பக ஜெகதீசன்... ஏமுற் றவரினு மேழை தமியனாய்ப் பல்லார் பகைகொள் பவன். -திருக்குறள் -873(பகைத்திறம் தெரிதல்) புதுக் கவிதையில்... சுற்றம் நட்ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(261)

செண்பக ஜெகதீசன்... ஈன்றாள் முகத்தேயு மின்னாதா லென்மற்றுச் சான்றோர் முகத்துக் களி. -திருக்குறள் -922(கள்ளுண்ணாமை) புதுக் கவிதையில்... எது செய்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(260)

-செண்பக ஜெகதீசன் பழகிய செல்வமும் பண்புங் கெடுக்குங் கழகத்துக் காலை புகின்.                                                          -திருக்குறள் -9

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(259)

செண்பக ஜெகதீசன் எதிரதாக் காக்கு மறிவினார்க் கில்லை யதிர வருவதோர் நோய். -திருக்குறள் -429(அறிவுடைமை) புதுக் கவிதையில்... வரவிருக்கும் தீமையை வர

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(258)

-செண்பக ஜெகதீசன் தம்மிற் பெரியார் தமரா வொழுகுதல் வன்மையு ளெல்லாந் தலை. -திருக்குறள் -444(பெரியாரைத் துணைக்கோடல்) புதுக் கவிதையில்... அறிவு ஒழ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(257)

-செண்பக ஜெகதீசன் எண்ணித் துணிக கருமந் துணிந்தபி னெண்ணுவ மென்ப திழுக்கு. -திருக்குறள் -467(தெரிந்து செயல்வகை) புதுக் கவிதையில்... செய்யத்தகுந்

Read More