குறளின் கதிர்களாய்…(312)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(312) பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப் பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு. -திருக்குறள்  - 633 (அமைச்சு) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(311)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(311) பேராண்மை யென்ப தறுகணொன் றுற்றக்கா லூராண்மை மற்றத னெஃகு. - திருக்குறள் -773 (படைச்செருக்கு) புதுக் கவ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(310)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(310) மனமாணா வுட்பகை தோன்றி னினமாணா ஏதம் பலவுந் தரும். - திருக்குறள் - 884 (உட்பகை) புதுக் கவிதையில்... ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(309)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(309) ஏந்திய கொள்கையார் சீறி னிடைமுரிந்து வேந்தனும் வெந்து கெடும். - திருக்குறள் -899 (பெரியாரைப் பிழையாமை)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(308)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(308) கையறி யாமை யுடைத்தே பொருள்கொடுத்து மெய்யறி யாமை கொளல். - திருக்குறள் -925 (கள்ளுண்ணாமை) புதுக் கவிதை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(307)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(307) உருளாய மோவாது கூறிற் பொருளாயம் போஒய்ப் புறமே படும். - திருக்குறள் -933 (சூது) புதுக் கவிதையில்... உ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(306)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(306) ஊழி பெயரினுந் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக் காழி யெனப்படு வார். - திருக்குறள் - 989 (சான்றாண்மை) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(305)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(305) நகையுள்ளு மின்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும் பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. - திருக்குறள் -995 (பண்புடைமை) புதுக

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(304)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(304) பொருளானா மெல்லாமென் றீயா திவறும் மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு. - திருக்குறள் -1002 (நன்றியில் செல்வம்) ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(303)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(303) தெண்ணீ ரடுபுற்கை யாயினுந் தாள்தந்த துண்ணலி னூங்கிய தில்.        - திருக்குறள் - 1065 (இரவச்சம்) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(302)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(302) அறைபறை யன்னர் கயவர்தாங் கேட்ட மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்.        - திருக்குறள் - 1076 (கயமை) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(301)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(301) தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி யவையத்து முந்தி யிருப்பச் செயல். - திருக்குறள் -67 (புதல்வரைப் பெறுதல்) ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(300)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(300) செய்யாமற் செய்த யுதவிக்கு வையகமும் வானகமு மாற்ற லரிது.        - திருக்குறள் -101 (செய்ந்நன்றி அறிதல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(299)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (299) ஒறுத்தார்க் கொருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ்.        - திருக்குறள் -156 (பொறை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(298)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(298) கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்.        - திருக்குறள் -184 (பு

Read More