வல்லமையும் கிரேஸியும்

விவேக் பாரதி சிரிப்பு என்னும் மருத்துவத்தால் நம் கவலை நோய்கள் அத்தனையும் மறைக்க வைத்த சிரிப்பு டாக்டர் கிரேஸி மோகன். அவரது பன்முகத் தன்மையை என்னென்று

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

இலைஇலை(இல்லை)நீர் ஏற்பேன், தலைவணங்கி பார்த்தா நிலையாமை சொல்லி நிமிர* -கலையாகும், கீதை கொடுத்திடுவேன் குந்திமக னேகேளாய் பாதை வகுத்தோன் பகிர்வு..

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

நம்முள் கிடக்குது நூறு பகைவர்கள் கம்னு கிடக்கலாமோ காண்டீபா! -ஜம்னுநீ தேரையும் போரையும் தேர்ந்தெடுத்த என்னைக்கேள் நூறை ஒடுக்க நிமிர்''....கிரேசி

Read More

கேசவ் வண்ணம் -கிரேசி எண்ணம்

''ஊட்டுகிறார் கீதையை உண்ணென பார்த்தனுக்கு மாட்டுக்கார் கண்ணன், மதனியின்(பெரியபிராட்டி) -வூட்டுக்கார்(விஷ்ணு): கீதா அமுதத்தை, கேசவ் கொடுத்தது, ச

Read More

கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும் பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி போகாதே அஞ்சிப் பரிமுகம் பார்த்தனே யோகமாம் கீதை எடு....கிரேசி மோகன்....!

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

  ''பிள்ளைப் பிராயத்தை, துள்ளும் இளமையை, கொள்ளிக்குக் காத்திருக்கும் கோலத்தை, -உள்ளிருக்கும் ஆன்மா அசையாது காண்பதுபோல் காணும்காண் மேன்ம

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

பாலுக்கும் காவல்க பாலத்திற்க் கும்மோட்ஷம் மாலவர் ஆலவாய் மாப்பிள்ளை(மதுரை சொக்கேஸர்) -போலக்க பாலத்தை ஏந்துகிறார், படைத்தகேசவ் சொல்வது, பாலமிது க

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

காற்றினும் கஷ்டம் கவரிமனம் மானிடா! ஊற்றெடுத்து ஓடும் உபத்திரவம்! -சாற்றிடு கண்ணாநீர் கீதையைக் காதினில்: நான்செய்த பண்ணாத பாவமும் போச்சு....!

Read More

ஹஸ்தாமலக கீதம்….!

  -------------------------------------------------------------------------------- நொச்சூர் ஸ்ரீவெங்கடராம ஸ்வாமிகளின் ஆங்கில உரையைப் படித்த

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

  ''தீண்டும் மனக்குரங்கின் தூண்டுதலால் வந்துபோகும் யாண்டும் குளிர்,வெப்பம் இன்ப,துன்பம் ! -பாண்டு மகனே பொறுப்பாய், மனதால் பொருப்பாய் புகழாம் ப

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

இருபுறம் சேனை கருநிறக் கண்ணன் அருச்சுனன் தேரை அசைத்து -பொறுமையாய் கீதை பகர்கின்றார் காண்டீப சாரதி பாதை பகவானின் போக்கு.....கிரேசி மோகன்....!

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

'கன்றது கைநெல்லி,நின்றனுமன் கும்பிட, வென்றிட வேறென்ன வேண்டுமோ! -இன்றுனது உள்ளத்தின் சோர்வதனை கிள்ளியெறி, கீதைகேள் உள்ளங்கை நெல்லி உனக்கு’’....க

Read More