கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181127 DWA -Canson 200gsm -600dpi scan wm-72dpi

 

”தீண்டும் மனக்குரங்கின் தூண்டுதலால் வந்துபோகும்
யாண்டும் குளிர்,வெப்பம் இன்ப,துன்பம் ! -பாண்டு
மகனே பொறுப்பாய், மனதால் பொருப்பாய்
புகழாம் போரில் புகு”….கிரேசி மோகன்….!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க