Author Archives: கிரேசி மோகன்

பெண்மை போற்றிடு….!

கிரேசி மோகன் வேலை இருக்குது நிரம்ப -என்னை வேகப் படுத்திடு தாயே    – பாலைச் சுரந்திடு தளும்ப – உந்தன் பாதம் பணிந்திடும் சேய்நான் ஆலை கரும்பெனெப் பிழிந்து – எந்தன் ஆவி பிரிந்திடும் முன்னே சோலை நகைச்சுவைக் காற்றை – இவன் நாளும் நுகர்ந்திட அருள்வாய்…! கண்ணை இமைகாக்கும், தென்னை குலம்காக்கும் அன்னை நமைகாக்கும் அற்புதம் -விண்ணை இறங்கவைத்து மண்ணில் இருத்திய தாயின் பிறந்தநாள் இன்றவளைப் போற்று….! உன்னையே நம்பி உனதா யுதமாக அன்னையே வாழ அருள்புரி -முன்னை இருந்த நிலையில் பொருந்தி ...

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

இலைஇலை(இல்லை)நீர் ஏற்பேன், தலைவணங்கி பார்த்தா நிலையாமை சொல்லி நிமிர* -கலையாகும், கீதை கொடுத்திடுவேன் குந்திமக னேகேளாய் பாதை வகுத்தோன் பகிர்வு…கிரேசி மோகன்….! * -எடுத்தது கண்டனர், இற்றது கேட்டனர் -ராமர்….! -கொடுத்தது கண்டனர், கீதையைக் கேட்டனர் -கண்ணன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

நம்முள் கிடக்குது நூறு பகைவர்கள் கம்னு கிடக்கலாமோ காண்டீபா! -ஜம்னுநீ தேரையும் போரையும் தேர்ந்தெடுத்த என்னைக்கேள் நூறை ஒடுக்க நிமிர்”….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் -கிரேசி எண்ணம்

”ஊட்டுகிறார் கீதையை உண்ணென பார்த்தனுக்கு மாட்டுக்கார் கண்ணன், மதனியின்(பெரியபிராட்டி) -வூட்டுக்கார்(விஷ்ணு): கீதா அமுதத்தை, கேசவ் கொடுத்தது, சேதாரம் இன்றி சுவை’’….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும் பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி போகாதே அஞ்சிப் பரிமுகம் பார்த்தனே யோகமாம் கீதை எடு….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

  ”பிள்ளைப் பிராயத்தை, துள்ளும் இளமையை, கொள்ளிக்குக் காத்திருக்கும் கோலத்தை, -உள்ளிருக்கும் ஆன்மா அசையாது காண்பதுபோல் காணும்காண் மேன்மேலும் மாற்றிடும் மெய்’’….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

பாலுக்கும் காவல்க பாலத்திற்க் கும்மோட்ஷம் மாலவர் ஆலவாய் மாப்பிள்ளை(மதுரை சொக்கேஸர்) -போலக்க பாலத்தை ஏந்துகிறார், படைத்தகேசவ் சொல்வது, பாலமிது கண்ணபா லம்(ராமர் பாலம் போல்)….! ”இல்லாமல் நாமிருவர் என்றும் இருந்ததில்லை இல்லா திருப்பதே இங்குண்மை ! -வல்லானென் வேத மிதையுணர்ந்தால் வேதனைகள் இல்லைகாண் பாதமதைப் போரில் பதி”….! சாந்த வதனமும் சரப சயனமும் நீந்தும் சரோருக நாபியும் -ஏந்தும் கரங்கள் நான்கும் கருத்த வடிவும் வரங்க(ள்) அளித்திடும் வஸ்து….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கிருஷ்கெயில் உவாச…..! ————————————————– ‘’BATடை ஆட்டினர் BALLபார்த்தன் BOUNDRYக்கு சாட்டையால் ஆடிட சிக்ஸராம் -நாட்டினை ஆளவந்தோய் அர்ஜுனா அய்யன்சொல் கேட்டுBOWL BALLஎறிய கப்(CUP)புனக்கு பார்’’….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

காற்றினும் கஷ்டம் கவரிமனம் மானிடா! ஊற்றெடுத்து ஓடும் உபத்திரவம்! -சாற்றிடு கண்ணாநீர் கீதையைக் காதினில்: நான்செய்த பண்ணாத பாவமும் போச்சு….! மூப்பிழைய, மூச்சடைக்க, சாப்பாடே நஞ்சாக கூப்பிடாத காலன் கரம்குலுக்க -ஆப்பழியும்(உடல் அழியும்) அந்திம நாளேனும் அய்யோ மனமேநீ நந்த குமாரனை நம்பு….கிரேசி மோகன்….

Read More »

ஹஸ்தாமலக கீதம்….!

  ——————————————————————————– நொச்சூர் ஸ்ரீவெங்கடராம ஸ்வாமிகளின் ஆங்கில உரையைப் படித்த பாதிப்பில், தமிழில் வெண்பாக்களாகச் செய்துள்ளேன்…. ….மொழிபெயர்ப்பில் மூலமும் என்மூலம் வந்த கற்பனையும் இணைந்துள்ளது(ஸ்ரீ பகவான் ரமண உபயம்)….! ————————————————————————————- (காப்பு) ——— ‘’அருணா சலர்க்குப்பின், ஆதிசங் கரர்பின் கருணா கரர்காம கோடி -உருவாய் அரனா கவந்து அரணாக நின்றோய் வரனாய்யென் வெண்பாவில் வா’’….கிரேசி மோகன்….! —————————————————————————————– ‘’ஆத்திலொரு கால்வைத்து ஆன்மப்போ ராட்டமாய் சேத்திலொரு கால்வைத்த ஜீவனவன் -காத்திருக்கான் காணா(து) ஒளிந்திடும், காணும் அனைத்திலும் நானார் உணர்வை நினைத்து’’….கிரேசி மோகன்….! ————————————————————————————— முன்கதை சுருக்கம் ...

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

  ”தீண்டும் மனக்குரங்கின் தூண்டுதலால் வந்துபோகும் யாண்டும் குளிர்,வெப்பம் இன்ப,துன்பம் ! -பாண்டு மகனே பொறுப்பாய், மனதால் பொருப்பாய் புகழாம் போரில் புகு”….கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

இருபுறம் சேனை கருநிறக் கண்ணன் அருச்சுனன் தேரை அசைத்து -பொறுமையாய் கீதை பகர்கின்றார் காண்டீப சாரதி பாதை பகவானின் போக்கு…..கிரேசி மோகன்….!

Read More »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

‘கன்றது கைநெல்லி,நின்றனுமன் கும்பிட, வென்றிட வேறென்ன வேண்டுமோ! -இன்றுனது உள்ளத்தின் சோர்வதனை கிள்ளியெறி, கீதைகேள் உள்ளங்கை நெல்லி உனக்கு’’….கிரேசி மோகன்….!

Read More »