கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

140221 Dialogue with Arjuna -wcol 24×32 -with Choodamani – icam

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும்
பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி
போகாதே அஞ்சிப் பரிமுகம் பார்த்தனே
யோகமாம் கீதை எடு….கிரேசி மோகன்….!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க