கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181204-DWA The 100 enemies within A4 Canson 200gsm -600dpi wcol wm

நம்முள் கிடக்குது நூறு பகைவர்கள்
கம்னு கிடக்கலாமோ காண்டீபா! -ஜம்னுநீ
தேரையும் போரையும் தேர்ந்தெடுத்த என்னைக்கேள்
நூறை ஒடுக்க நிமிர்”….கிரேசி மோகன்….!

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க