அனுமன் பத்து ( 200423)

முடியாத செயல்களும் முடிக்கும் ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு …1
இயலாது இராமன் துயரறுத்த ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…2
படியாத அசுரரை அழித்த ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…3
ஏய்க்கும் ஏமாற்றும் மாயர்வீழ ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…4
ஆபத்தை அழித்து அருளால் ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…5
துன்பம் அணுகாது காப்பாய் ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…6
ராமஜய ராமஜப ராமசுப ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…7
வாலிலே பலமோடு வரமாய்வா ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…8
திக்கெலாம் நிறைந்து காக்கின்ற ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…9
மறைவாய் மாயையது அணுகாது ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கு…10
பத்தும் துதிக்க பத்திரம் ராமதூத
துரிதம் எம்துயர் போக்கி யருள்.

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *