குரோதியிலே ஒளிர் சோதியிலே நற்சேதியிலே வருக!

0

குரோதியிலே ஒளிர் சோதியிலே நற்சேதியிலே வருக!
ஆதியிலே எழு நீதியிலே அடர் போதியிலே வருக!
தேதியிலே பர வீதியிலே சரி பாதியிலே வருக!
நேர்த்தியிலே சுப பூர்த்தியிலே உயர் கீர்த்தியிலே வருக!

இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!

–  அண்ணாகண்ணன்

பதிவாசிரியரைப் பற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *