சேக்கிழார் பா நயம் – 64 (தம் பெருமான்)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூர்த் திருக்கோயிலில் தம் திருப்பாத தரிசனம் தந்த  இறைவன் சுந்தரரிடம் அடியார்களின் சிறப்பை அறிவித்துப் பாடும் முற

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 63 (பெருமையால்)

திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூர்த் திருக்கோயில் முன் தேவாசிரிய மண்டபத்தில் சிவனடியார்கள் கூடி இருந்தனர். அவர்களைக் கண்ட சுந்தரர், ‘’இச்ச

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 62 (வேதம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி சுந்தரர் பெரிதும் விரும்பிக் கண்ட ஈசனின் திருப்பாதங்கள் மேலும் உயர்ந்த சிறப்புக்களைப் பெற்றுள்ளன. அப்பாதங்கள் வேதங்களாகி

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 61 (நீதி மாதவர்)

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி சுந்தரர் முன் காட்சியளித்த  இறைவன்  திருவடிச் சிறப்புகளுள்  அடுத்து அவற்றின் திருவருள் தன்மைகளைக்  கூறுகிறார். நீதி 

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 60 (ஞாலம்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி திருவாரூரில் இறைவன் தம் முன் எழுந்தருளிய போது அவர்தம் பொற்பாதங்களைக் கண்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நான்கு திருப்பாடல்கள

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 59 (மன்பெரும்)

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி திருவாரூரில் பரவை நாச்சியாரைச்  சந்தித்து மகிழ்ந்த  சுந்தரர், இறைச் சிந்தனையுடன் ஆரூர்ப்  பெருமானின் திருக்கோயில் நோக்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 57 (மாதுடன்)

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி மாதுடன் கூடி வைகி மாளிகை மருங்கு சோலைப் போதலர் வாவி மாடு செய்குன்றின் புடையோர் தெற்றிச் சீதளத் தரளப் பந்தர்ச் செழுந்தவ

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 55

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ---------------------------------------------------- திருவாரூர்த் திருக்கோயிலில் பரவையாரைக் கண்டு காதல் கொண்ட சுந்தரர்

Read More

சேக்கிழார்  பா நயம் – 54

-திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி இலக்கியங்களில் திணை, பால் ,  எண், இடம் ஆகியவற்றுக்கு உரிய சொல்லோ தொடரோ ஒன்றுக்கொன்று விரவி வரலாம். அந்நிலையில் தகுதிபற

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 53

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி இனி, நிலவு வெளிப்படுதல்  என்னும்  இலக்கிய உத்தி,   மிகச்சிறந்த  காப்பியங்களில் பல்வேறு  வகைப்பட்ட   சுவைகளுடன் அமைந்த

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 51

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி திருநாவலூரர் ஆகிய சுந்தரர் , திருக்கோயிலில் இறைவனை வணங்கச் செல்லும் போது பரவையாரைக் கண்டு உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்தார். இற

Read More

சேக்கிழார் பா  நயம் -50

-திருச்சி   புலவர்  இராமமூர்த்தி தம் முன்னே தோன்றிய இவர் யார்? என்று சுந்தரர் அருகில் இருந்தாரை வினவினார். ‘’அவர் பரவை என்னும் நங்கை! வானுலகில் காணப

Read More