குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-17

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (உடைவாள் செறித்தல்) அரிதாகப் பாடப்பட்ட பிள்ளைப்பருவங்களின் வரிசையில் அடுத்து வரும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ்ப் பருவம் 'உடைவாள் செறித

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-16

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (பூணணிதல்) அரிதாகப் பாடப்பட்ட பருவங்களின் வரிசையில் நாம் காணப்போகும் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் அடுத்த பருவம் 'பூணணிதல்' என்னும் பரு

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-15

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (உணவூட்டல்) ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் அடுத்த பருவம் உணவூட்டல் பருவம் ஆகின்றது. 'ஏழாந் திங்களி னின்னமு தூட்டலும்,1' என்பது பிங்கல ந

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்-14

மீனாட்சி பாலகணேஷ் (மொழி பயிலல்) பிள்ளைப்பருவத்தின் ஆடல்களும் செயல்களும் நிகழ்வுகளும் இலக்கணத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட பத்துப்பருவங்களுக்கு மட்டுமே உட்ப

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 13.2

  மீனாட்சி பாலகணேஷ் (சிறுதேர்ப்பருவம்- ஆண்பால்) பிள்ளைத்தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியத்தின் பல பருவப்பாடல்களும் பலவிதமான சுவைகளைத் தம்முள் கொண்டு பொலிவ

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 13.1

மீனாட்சி பாலகணேஷ்       (சிறுதேர்ப்பருவம்- ஆண்பால்) ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழின் பத்தாம் பருவமாக சிறுதேர்ப் பருவம் அமையும். சிறுதேர் உருட்டுதலானது சிறுக

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 12.2

-மீனாட்சி பாலகணேஷ் (சிறுபறைப்பருவம்- ஆண்பால்)    சிறுபறைப்பருவப் பாடல்கள் கருத்துவளமும் சந்தநயமும் மிகவும் நிறைந்து விளங்குபவை. சைவத்தின் தனிப்பெரு

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 12.1

-மீனாட்சி பாலகணேஷ் (சிறுபறைப்பருவம்- ஆண்பால்) ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள் பெரும்பாலும் முருகப்பெருமான் மீதானவையே. அவனுடைய வேல், மயில், அரக்கர்கள

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 11.2 (சிற்றில்பருவம்- ஆண்பால்)

- மீனாட்சி பாலகணேஷ் சிறுமிகளின் சிற்றில் விளையாட்டு பல கூறுகளைக் கொண்டதாகும். 'பொலந்தொடிப் புதல்வனும் பொய்தல் கற்றனன்1,' எனும் நற்றிணை வரிகள் சி

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 11.1  (சிற்றில்பருவம்- ஆண்பால்) 

-மீனாட்சி பாலகணேஷ் ஆண்பால் பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களில்  எட்டாவது அல்லது ஒன்பதாவது பருவமாகப் பாடப்படுவது சிற்றில் பருவமாகும்.   இச்சிற்றில் பருவத்தில் சி

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 10.2

-மீனாட்சி பாலகணேஷ் குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 10.2 (ஊசற்பருவம்)       'ஊசல்' என்பது தொண்ணூற்றாறு வகைப் பிரபந்தங்களுள் ஒன்றான ஒரு சிற்றிலக்கியம

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 10.1

-மீனாட்சி பாலகணேஷ் குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 10.1   (ஊசற்பருவம்)  பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழில் அடுத்த பருவமாக நாம் காண்பது ஊசல் பருவம். வேகமும் விற

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 9.2

-மீனாட்சி பாலகணேஷ் குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 9.2 (நீராடற்பருவம்) நீராடத் தேவையானவை வாசனைப் பொடிகளாகிய சுண்ணப்பொடிகளும், எண்ணெய் முதலானவைகள

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும் – 9.1

முனைவர் மீனாட்சி பாலகணேஷ் குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 9.1 (நீராடற்பருவம்) பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழில் அடுத்த பருவமாக நாம் காண்பது, நீராடற் பருவம்.

Read More

குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 8.2

முனைவர் மீனாட்சி பாலகணேஷ் குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்- 8.2 (அம்மானைப் பருவம்) உலகவியல் தத்துவக் கருத்து ஒன்றை மீனாட்சியம்மை, அம்மானையாடும் போது

Read More