கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 22

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 45 மறாஅ தவனும் பலரொன் றிரந்தால் பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணிப் - பொறாஅன் கரந்துள்ள தூஉம் மறைக்கும் அதனால் 'இரந்தூட்குப் பன

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 21

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 43 யானும்மற்(று) இவ்விருந்த எம்முனும் ஆயக்கால் வீரம் செயக்கிடந்த(து) இல்லென்று - கூடப் படைமாறு கொள்ளப் பகைதூண்டல் அஃதே

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 20

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 41 மாற்றத்தை மாற்றம் உடைத்தலால் மற்றவர்க்(கு) ஆற்றும் பகையால் அவர்களைய - வேண்டுமே வேற்றுமை யார்க்குமுண் டாகலான் 'ஆற்றுவ

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 19

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 39 தோற்றத்தால் பொல்லார் துணையில்லார் நல்கூர்ந்தார் மாற்றத்தால் செற்றார் எனவலியார் ஆட்டியக்கால் 'ஆற்றாது அவரழுத கண்ணீர்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 18

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 38 எமரிது செய்க எமக்கென்று வேந்தன் தமரைத் தலைவைத்த காலைத் - தமரவற்கு வேலின்வா யாயினும் வீழார் மறுத்துரைப்பின் 'ஆல்என்ன

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 17

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 35 மறுமனத்தன் அல்லாத மாநலத்த வேந்தன் உறுமனத்த னாகி ஒழுகின் - செறுமனத்தார் பாயிரம் கூறிப் படைதொக்கால் என்செய்ப? 'ஆயிரம்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 16

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 33 தந்தொழில் ஆற்றும் தகைமையார் செய்வன, வெந்தொழிலர் ஆய வெகுளிகட்குக் கூடுமோ? மைந்(து)இறை கொண்ட மலைமார்ப! 'ஆகுமோ நந்துழு

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 15

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 31 ஆகும் சமயத்தார்க்கு ஆள்வினையும் வேண்டாவாம் போகும் பொறியார் புரிவும் பயனின்றே; ஏகல் மலைநாட! என்செய்தாங்கு என்பெறினும்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 14

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 29 பல்லாண்டும் ஈண்டிப் பழுதாய்க் கிடந்தது வல்லான் தெரிந்து வழங்குங்கால், - வல்லே வலிநெடிது கொண்ட(து) அறாஅது; அறுமோ, 'க

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 13

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 27 உறுகண் பலவும் உணராமை கந்தாத் தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை, - 'தறுகண் பொறிப்பட்ட வாறல்லால், பூணாது' என் றெண்ணி, 'அறிவச்சம்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 12

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 25 முல்லைக்குத் தேரும் மயிலுக்குப் போர்வையும் தொல்லை அளித்தாரைக் கேட்டறிந்தும்; - சொல்லின் நெறிமடற் பூந்தாழை நீடுநீர்ச்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 11

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 23 அறஞ்செய் பவர்க்கும் அறவுழி நோக்கித் திறந்தெரிந்து செய்தக்கால் செல்வழி நன்றாம் புறஞ்செய்யச் செல்வம் பெருகும்; 'அறஞ்செ

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 10

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 21 இணரோங்கி வந்தாரை என்னுற்றக் கண்ணும்; உணர்பவர் அஃதே உணர்ப; - உணர்வார்க்கு அணிமலை நாட! 'அளறாடிக் கண்ணும் மணிமணி யாகி

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 9

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல்—19 தெரிவுடையா ரோடு தெரிந்துணர்ந்து நின்றார் பரியார் இடைப்புகார் பண்பறிவார், மன்ற; விரியா இமிழ்திரை வீங்குநீர்ச் சேர்ப்ப

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 8

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 17 உழையிருந்து நுண்ணிய கூறிக் கருமம் புரையிருந்த வாறறியான் புக்கான் விளிதல், நிரையிருந்து மாண்ட 'அரங்கினுள் வட்டு, கரை

Read More