கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 31

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 63 மறந்தானும் தாமுடைய தாம்போற்றின் அல்லால் சிறந்தார் தமரென்று தோற்றார்கை வையார் கறங்குநீர்க் காலலைக்கும் கானலஞ் சேர்ப்ப

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 30

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 61 கற்றதொன்(று) இன்றி விடினும் கருமத்தை அற்ற முடிப்போன் அறிவுடையான் - உற்றியம்பும் நீத்தநீர்ச் சேர்ப்ப! 'இளையோனே ஆயினும

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 29

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல்- 59 சீர்த்தகு மன்னர் சிறந்ததனைத்தும் கெட்டாலும் நேர்த்துரைத்(து) எள்ளார் நிலைநோக்கிச் - சீர்த்த கிளையின்றிப் போஒய்த் தன

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 28

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 57 கல்லா தவரிடைக் கட்டுரையின் மிக்கதோர் பொல்லாத தில்லை ஒருவற்கு - நல்லாய்! 'இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவில்லை; இல்லை, ஒழுக்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 27

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 55 வெண்குடைக்கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும் செங்கோலன் அல்லாக்கால் செய்வதென் - பொங்கு படுதிரைச் சேர்ப்ப! மற்று, இல்லையே

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 26

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 53 நன்றே ஒருவர்த் துணையுடைமைப் பாப்பிடுக்கண் நண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் - விண்டோயும் குன்றகல் நன்னாட! கூறுங்கா

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 25

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 51 கட்டுடைத் தாகக் கருமம் செயவைப்பின் பட்டுண்டாங்(கு) ஓடும் பரியாரை வையற்க தொட்டாரை ஒட்டாப் பொருளில்லை 'இல்லையே அட்டார

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 24

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 49 நல்லவை கண்டக்கால் நாச்சுருட்டி நன்றுணராப் புல்லவையுள் தம்மைப் புகழ்ந்துரைத்தல் - புல்லார் புடைத்தறுகண் அஞ்சுவான் 'இல

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 23

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 47 பெரியநட் டார்க்கும் பகைவர்க்கும் சென்று திரிவின்றித் தீர்ந்தார்போல் சொல்லி அவருள் ஒருவரோ டொன்றி ஒருப்படா தாரே 'இருத

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 22

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 45 மறாஅ தவனும் பலரொன் றிரந்தால் பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணிப் - பொறாஅன் கரந்துள்ள தூஉம் மறைக்கும் அதனால் 'இரந்தூட்குப் பன

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 21

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 43 யானும்மற்(று) இவ்விருந்த எம்முனும் ஆயக்கால் வீரம் செயக்கிடந்த(து) இல்லென்று - கூடப் படைமாறு கொள்ளப் பகைதூண்டல் அஃதே

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 20

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 41 மாற்றத்தை மாற்றம் உடைத்தலால் மற்றவர்க்(கு) ஆற்றும் பகையால் அவர்களைய - வேண்டுமே வேற்றுமை யார்க்குமுண் டாகலான் 'ஆற்றுவ

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 19

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 39 தோற்றத்தால் பொல்லார் துணையில்லார் நல்கூர்ந்தார் மாற்றத்தால் செற்றார் எனவலியார் ஆட்டியக்கால் 'ஆற்றாது அவரழுத கண்ணீர்

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 18

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 38 எமரிது செய்க எமக்கென்று வேந்தன் தமரைத் தலைவைத்த காலைத் - தமரவற்கு வேலின்வா யாயினும் வீழார் மறுத்துரைப்பின் 'ஆல்என்ன

Read More

கதை வடிவில் பழமொழி நானூறு – 17

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பாடல் 35 மறுமனத்தன் அல்லாத மாநலத்த வேந்தன் உறுமனத்த னாகி ஒழுகின் - செறுமனத்தார் பாயிரம் கூறிப் படைதொக்கால் என்செய்ப? 'ஆயிரம்

Read More