நான் அறிந்த சிலம்பு – 242

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை சோதிட வார்த்தை ஆடிமாதத்தின் கிருஷ்ண பட்சத்து அஷ்டமியும் கார்த்திகையின் குறையும் சேர்ந்த வெள்ளிக்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 241

  மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை   வார்த்திகனைச் சிறை விடுத்து, அவனுக்கு இரண்டு ஊர்களை அளித்தல்   நல்ல நீர் வளம் மிக்க கழன

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 240

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை வார்த்திகனைச் சிறைவிடுத்து, அவனுக்கு இரண்டு ஊர்களை அளித்தல் திறக்க இயலாதபடி மூடிக்கொண்ட கோவில் கத

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 239

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை வார்த்திகனைச் சிறையிட, ஐயை கோயிலின் கதவம் திறவாமை  தட்சணாமூர்த்தி அணிந்த அணிகலன்களைப் பார்த்துப் பொ

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 238

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை தம் சுற்றத்தினரையும் விட்டுநீங்கி குழலையும் குடுமியையும் மழலைப்பேச்சுடைய சிவந்த வாயையும் தளர்வான

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 237

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை திருத்தங்காலில் பராசரன் தங்கிய காலத்து நிகழ்ந்தவை செங்கோல் கொண்ட பாண்டியனின் திருந்திய செயல் உடைய

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 236

மலர்சபா   மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை   வார்த்திகனுக்கு நீதி செய்த வரலாறு பராசரன் சேரனைக் காணச் சென்று பார்ப்பன வாகை சூடி மீளுதல்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 235

-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை வார்த்திகனுக்கு நீதி செய்த வரலாறு பராசரன் சேரனைக் காணச் சென்று பார்ப்பன வாகை சூடி மீளுதல் அறத்தி

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 234

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை கை குறைத்த கொற்றவன் இப்பாண்டிய மன்னனின் சிறப்புக் குறித்து இன்னமும் கூறுவேன் கேட்பாயாக! பிறர்க்கு

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 233

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை பாண்டியர் குலத்தின் இயல்பு உரைத்தல் அந்தணர் தம் வாயால் ஓதுகின்ற வேதங்களின் ஓசை கேட்டவனே அல்லாது,

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 232

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை கண்ணகியின் வினா மதுராபதி தெய்வம் கூறியதைக் கேட்ட கண்ணகி, துன்பத்தால் வாடியிருந்த தன் முகத்தை வலப

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 231

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை மதுராபதித் தெய்வம் கண்ணகியின் பின்புறம் தோன்றிப் பேசுதல் சடையில் இளம்பிறை நிலவைத் தாங்கிய தலை உடை

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 230

 -மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை நித்திய கருமம் நடைபெறாது ஒழிதல் மாலைதோறும் நடைபெறும் விழாக்களும், வேத முழக்கங்களும், தீயின்முன் ச

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 229

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை இல்லறம் வழுவாத மகளிர் தம் இல்லத்துக்கு வருகின்ற விருந்தினர்களைப் பேணி, ஒவ்வொரு நாளும் இல்லத்து அ

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 228

-மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை நெருப்பினால் நேர்ந்த துன்பம் மிருகங்களின் நிலை பசுக்களும் அவற்றின் கன்றுகளும் பரவுகின்ற நெருப்பில்

Read More