வளவன் கனவு (27)

சு. கோதண்டராமன்  நல்லூர்ப் பெருமணம்   காத லாகிக் கசிந்துகண் ணீர்மல்கி ஓது வார்தமை நன்னெறிக் குய்ப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொரு ளாவது நாதன்

Read More

வளவன் கனவு (26)

சு. கோதண்டராமன் வாத சபை சந்துசேனனும் இந்துசேனனுந் தருமசேனனுங் கருமைசேர் கந்துசேனனுங் கனகசேனனும் முதலதாகிய பெயர்கொளா மந்திபோல்திரிந் தாரியத்தொட

Read More

வளவன் கனவு (25)

சு. கோதண்டராமன் வெப்பு நோய் ஆற்ற லடல்விடை யேறு மால வாயான்றிரு நீற்றைப் போற்றிப் புகலி நிலாவும் பூசுரன் ஞானசம் பந்தன் தேற்றித் தென்ன னுடலுற்ற த

Read More

வளவன் கனவு (23)

சு.கோதண்டராமன் அப்பரும் ஆளுடைய பிள்ளையும் வளவன் கனவு - பகுதி 22 அப்பர்தாம் எங்குற்றார் இப்பொழுதென் றருள்செய்யச் செப்பரிய புகழ்த்திருநாவுக்

Read More

வளவன் கனவு (22)

சு. கோதண்டராமன்  வெற்றி யாத்திரை ஆதியன் ஆதிரையன் அயன் மாலறி தற்கரிய சோதியன் சொற்பொருளாய்ச் சுருங் காமறை நான்கினையும் ஓதியன் உம்பர்தங்கோன் உல

Read More

வளவன் கனவு (21)

சு. கோதண்டராமன் காழிப்பிரான் வேதநெறி தழைத் தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்கப் பூதபரம்ப ரைபொலியப் புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலித் திருஞான சம்ப

Read More

வளவன் கனவு – 18

சு. கோதண்டராமன் 18 தில்லை விடங்கன் பொன்னொத்த மேனிமேல் வெண்ணீ றணிந்து புரிசடைகண் மின்னொத் திலங்கப் பலிதேர்ந் துழலும் விடங்கர்வேடச் சின்னத்தி னா

Read More

வளவன் கனவு (17)

சு. கோதண்டராமன் 17 சமயப் பிளவு வந்து எதிர்ந்த தாடகைதன் உரத்தைக் கீறி வரு குருதி பொழிதர வன்கணை ஒன்று ஏவி  மந்திரம் கொள் மறை முனிவன் வேள்வி காத்த

Read More

வளவன் கனவு – 14

--சு.கோதண்டராமன்.   காழியில் ஆழிப் பேரலை**   ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூருமிவ னென்ன அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவ

Read More

வளவன் கனவு-13

சு.கோதண்டராமன் குடந்தைக் காரோணம்   பூவார்பொய்கை அலர்தாமரைசெங் கழுநீர்புறவெல்லாந் தேவார்சிந்தை அந்தணாளர் சீராலடிபோற்றக் கூவார்குயில்கள் ஆலும்மயி

Read More

வளவன் கனவு-11

சு.கோதண்டராமன் மணக்கோலம்   அயிலாரும் அம்பத னாற்புர மூன்றெய்து குயிலாரும் மென்மொழி யாளொரு கூறாகி மயிலாரும் மல்கிய சோலை மணஞ்சேரிப் பயில்வானைப் ப

Read More

வளவன் கனவு – 9

சு.கோதண்டராமன் பாடலிபுரம்*   உரிந்தகூறை யுருவத் தொடுதெரு வத்திடைத் திரிந்துதின்னுஞ் சிறுநோன் பரும்பெருந் தேரரும் எரிந்துசொன்னவ் வுரைகொள் ளாதேயெ

Read More

வளவன் கனவு-8

சு. கோதண்டராமன் காழித் துறைமுகம் அடலே றமருங் கொடியண்ணல் மடலார் குழலா ளொடுமன்னுங் கடலார் புடைசூழ் தருகாழி தொடர்வா ரவர்தூ நெறியாரே -சம்பந்தர்

Read More

வளவன் கனவு-7

சு. கோதண்டராமன் சிவன் எனும் நாமம்   தனக்கே அடியனாய்த் தன்னடைந்து வாழும் எனக்கே அருளாவாறு என்கொல்- மனக்கினிய சீராளன் கங்கை மணவாளன் செம்மேனிப்

Read More

வளவன் கனவு-6

சு.கோதண்டராமன் லகுலீசர்   நமஸ்தே ருத்ர மன்யவ உதோத இஷவே நம: நமஸ்தே அஸ்து தன்வனே பாஹுப்யாம் உத தே நம: -ஸ்ரீருத்ரம் ருத்திரனின் கோபத்துக்கு வணக்க

Read More