சேக்கிழார் பா  நயம் -50

-திருச்சி   புலவர்  இராமமூர்த்தி தம் முன்னே தோன்றிய இவர் யார்? என்று சுந்தரர் அருகில் இருந்தாரை வினவினார். ‘’அவர் பரவை என்னும் நங்கை! வானுலகில் காணப

Read More

சேக்கிழார்  பா நயம் -49

-திருச்சி   புலவர்  இராமமூர்த்தி திருவாரூரில்  திருக்கோயில்  வழிபாட்டுக்குத்  தோழியருடன் சென்ற  பரவை  நாச்சியாரைச்   சுந்தரர் கண்டார். பரவை நாச்சி

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 39

திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி தில்லையின் எல்லையிலே நின்ற சுந்தரர் , திருக்கோயிலுக்குள் நுழையத் தலைப்பட்டார்.அங்கேவந்தவருக்குஅன்னம்பாலிப்பும்,குடிக்க

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 37

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி ------------------------------------------------------------- திருவதிகை வீரட்டானத்தில் முதிய அந்தணராக வந்த

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 36

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி திருவதிகைப் புறத்தே, இறைவன் திருவடி பதித்து விளையாடல் செய்தமையால், சுந்தரருக்கு விரைந்து தில்லைக்குச் சென்று திர

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 29

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி திருக்கைலாயத்தில்  அருளிய வாக்கின் வண்ணம் , சுந்தரமூர்த்தி  ஸ்வாமிகளை  உரிய காலத்தில் தடுத்தாட் கொள்ளவே , அவர் திருமணநா

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 28

- திருச்சி  புலவர் இரா.  இராமமூர்த்தி  சுந்தரரைத்  தடுத்தாட்  கொள்ள இறைவன் செய்த திருவிளையாடல் நிகழ்ச்சி, பொது மன்றில்  ஆவணம் எதையும் சரியான வகையில்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 26

-திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி . ஆட்சியில் ஆவணத்தில் அன்றி மற்று அயலார் தங்கள் காட்சியில் மூன்றில் ஒன்று காட்டுவாய் என்ன "முன்னே மூட்சியிற் கிழி

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 23

-திருச்சி புலவர் இரா,இராமமூர்த்தி சடையனார் மாதினியர் மைந்தராகத் தோன்றி, நரசிங்க முனையரையர் வளர்ப்பு மகனாகத் திகழ்ந்த சுந்தரர் மணப்பருவம் அடைந்தார். அ

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் 20

- திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி இறைவன் திருவருள் விருப்பத்தால் மாதவம் செய்த தென்திசையில், திருமுனைப்பாடி நாட்டில், திருநாவலூரில்  சடையனார்க்கும் இசைஞா

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 18

-திருச்சி புலவர் இரா இராமமூர்த்தி கைலையில் இறைவன் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை, அவர் மாதர்களுடன் கலந்து வாழும் பொருட்டுத் தென்பாரதத்தை நோக்கிச் செல் என்ற

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 7

====================== திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி. ---------------------------------------------------   இதற்கு  முன் எழுதிய கட்டுரையில்  சேய்

Read More

சேக்கிழார்  பா நயம் – 6

திருச்சி  புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி ------------------------------------------------------------   திருக்குறளில் காமத்துப் பாலில் , பாடல் ஒன்றுண

Read More