சேக்கிழார் பா நயம் – 53

திருச்சி  புலவர்  இராமமூர்த்தி இனி, நிலவு வெளிப்படுதல்  என்னும்  இலக்கிய உத்தி,   மிகச்சிறந்த  காப்பியங்களில் பல்வேறு  வகைப்பட்ட   சுவைகளுடன் அமைந்த

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 51

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி திருநாவலூரர் ஆகிய சுந்தரர் , திருக்கோயிலில் இறைவனை வணங்கச் செல்லும் போது பரவையாரைக் கண்டு உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்தார். இற

Read More

சேக்கிழார்  பா நயம் – 48

-திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி  இளம் பருவத்திலேயே  முதிர்ந்த அறிவின் அடையாளங்கள் வெளிப்பட, சுந்தரர் கண்முன் தோன்றிய  பரவை நாச்சியாரின் பேரழகு  பற்றி

Read More

சேக்கிழார்   பா நயம் – 47

-திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி  ஒருநாள்  திருவாரூர்  வீதி வழியே தம் சேடியர்களோடு திருக்கோயில் நோக்கிப் பரவையார்  சென்றார். அவர் முன்பு கைலாயத்தில் மல

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 46

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி -------------------------------------------------- திருக்கயிலையில் இறைவன் காட்டிய அருட்கருணையால் கமலினிக்குத் திருவார

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 45

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி --------------------------------------------------- முன்பொரு காலத்தில் கைலாய மலையில் கமலினி, அனிந்திதை ஆகிய இருவரும

Read More

சேக்கிழார்   பா நயம் – 44

-திருச்சி  புலவர் இராமமூர்த்தி  ------------------------------------------- திருவாரூரில்  இறைவனின் திருமுன் அட்டாங்க பஞ்சாங்கமாக  வணங்கியபின், ச

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 44

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ------------------------------------------- திருவாரூரில் இறைவனின் திருமுன் அட்டாங்க பஞ்சாங்கமாக வணங்கியபின், சுந்தரர

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 35

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி திருவதிகை வீரட்டானத்தில் சித்த வட மடத்தில் தங்கியிருந்த சுந்தரமூர்த்தி தலைமேல் திருவடியைப் பலமுறை வைத்தருளியதன

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் 34

திருச்சி  புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தியாரை, இறைவன்  திருவருட்டுறையமைந்த  திருவெண்ணை நல்லூரில் ஓர் அந்தணராக வந்து  ஆட்கொண்டருளியபின்    

Read More

சேக்கிழார்  பா நயம் – 33 (அயலோர்)

 திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சேக்கிழார்  பா நயம் - 33 (அயலோர்) சேக்கிழார்  அருளிய திருத்தொண்டர் புராணத்தைக்  கற்போருக்கு  ஐயங்கள் ஓரிரண்டு த

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் (32)

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி திருத்தொண்டர் புராணத்துக்குத், திருத்தொண்டத்  தொகை   முதல் நூல்; திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி   வழிநூல்!  இவ்வாறு சேக

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 31

- திருச்சி   புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி இறைவன்   திருவருள்  நிகழ்ச்சிகள்  உலகில்  நிகழும்போது,  இயற்கையாகவே இசைக்கருவிகள்  ஆர்த்து ஒலிக்கும். திருஞான 

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 25

 திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி சிவபிரான் முதிய அந்தணனாகி ,சுந்தரர் திருமணம் நடந்த  புத்தூர்  நோக்கி  வந்த சிறப்பை முன்பு கண்டோம்!  இங்கே அவர் சுந்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 24

-திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி கயிலாயத்தில் சுந்தரருக்கு வரமளித்தவாறே தென் திசையில் தமிழ்நாட்டில் மையல் மானுடமாய் மயங்கும்போது தடுத்தாட் கொள்ள , ச

Read More