ஊறுகிற குஷி

கவியோகி வேதம்  “ஊறுகாய்?’ என்றாள்—ஊறியது குஷியும்!! ஊறுதே அம்மாவின் அன்றைய நினைவுமே!! ஊறுகிற நாக்கில் அவள்செய்த நெல்லிபதம் ஓட்டியது வயிற்றுளே கற

Read More

உள்ளே.. உள்ளே!

கவியோகி வேதம் வானம் வரையும் ஓவியத்துள்-ஒரு மயக்க மருந்தே இருக்குதப்பா! மோனம் சொல்லும் சொற்களுக்குள்-ஒரு முனிவன் இருத்தல் தெரியுதப்பா! விண்ணில் பு

Read More

கற்பனைத் தேரேறி கவலையை ஓட்டு!

கவியோகி வேதம் கற்பனைத் தேரில்நீ பறந்து சென்றால் கவலையும் உன்னைவிட் டோடி டாதோ? அற்பமாம் வேதனை முட்கள் எல்லாம் அந்தஓர் தேர்மூலம் மாய்ந்தி டாதோ?

Read More

ஏமாறாதே ஜாக்கிரதை!

கவியோகி வேதம் வானவில்லின் நாணறுந்து வர்ணமெல்லாம் மறையுதே!! நீநினைக்கும் கடல்ஓலம், நிமிடத்தில் மாறுதே!! ஞானச்சுட ர்  ‘வாசல்

Read More

முதலுக்கே மோசம்

கவியோகி வேதம் சிற்பியின் கைகள் நடுங்குமெனில்    சிலைகளும் எவ்வா றுருவாகும்? கற்பவன் கல்வி சிறந்திடுமோ,    கற்பிப்ப வனுமே அரக்கனெனில்? கற்பிலா

Read More

 முதலுக்கே மோசம்!

கவியோகி வேதம் சிற்பியின் கைகள் நடுங்குமெனில்     சிலைகளும் எவ்வா றுருவாகும்? கற்பவன் கல்வி சிறந்திடுமோ,     கற்பிப்ப வனுமே அரக்கனெனில்? கற்பிலா ம

Read More

கடலுள் ஒரு மொக்கு விரியும்போது!

-கவியோகி வேதம் நான்இதோ வந்தேன் என்று நறுவிசாய் மலர்ந்து பொங்கி தேன்‘கொணர்’ என்றே  மொட்டைத் தேர்ந்துபின்  நிமிர்த்தும் காலை! ஒளித்தது நேற்

Read More

உலகம் என்னும் பந்தினை உருட்டுவது யார்?

-கவியோகி வேதம் ஓம் சக்தி! உலகமெனும் பந்தினை உருட்டுபவன் நானய்யா!கலகம்செய்(து) உருட்டுவது நீயன்றோ கலி- மனிதா? ஜீவனையும், சடத்தினையும் ஜிவ்வென

Read More

என்று வரும் கிளரொளி?

கவியோகி வேதம்   இருட்டைக் குத்திட,- கதிரும்  பிறந்தது; இன்பனி உருண்டிட இலைமுளை துளிர்த்தது; சுருட்டிய பாயும் தூக்கம் கலைந்தது; துய

Read More

துறட்டுக்கோல்!

-கவியோகி வேதம் தடைகள் இன்றி நடக்கத் தெரிந்தும் --தாத்தா கையில் துறட்டுக்கோல்! முடவ னாய்யா என்றே கேட்டால் --முறுவல் தானே! பதில்சொல்லார்; யார்க்க

Read More

பள்ளமும் மேடும்!

 -கவியோகி வேதம் ஆசைஎன்னும்  பள்ளத்தில்  தெரிந்தே  வீழ்வோம்! --ஆத்மாவாம் மேட்டினிலோ  இருட்டைச் சேர்ப்போம்! பாசமென்னும்  பள்ளத்தில்  மகிழ்ந்தே பாய்

Read More

சுமையும் சுகமும்!

-கவியோகி வேதம் பாடச்  சுமைகள் அழுத்திய  போது --பள்ளி வாழ்க்கை கசந்ததே! தேடி அதனால்  வேலை வந்ததும் --தேன்போல் சுகமாய் இனித்ததே! முயல்க  முயல்க

Read More