பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 21ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் கன்னிவனநாதா கன்னிவனநாதா பிறப்பைத் தவிர்த்தையிலை பின்னாகக் கொண்டையிலை இறப்பைத் தவிர்த்தையிலை என்னென்று கேட்டைய்லை பாசமெரித்த

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 20ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் முதல்வன் முறையீடு. மதுரையம் பதியில் கோயில் கொண்டுள்ள சோமசுந்தர கடவுளை நோக்கிப் பாடியதாக அமைந்தவை. கன்னிவனமென்பது மீனாட்சிய

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 19ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் இந்தப் பகுதியில் மனித இனத்தில் பிரஜோற்பத்தி தொடங்கி, மதலையாகி வளர்ந்து முதிர்ந்து இறுதியில் மூச்சடங்கி தீக்கிரையாகும் வரையிலா

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 15ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் பத்தெட்டாய் ஓரைந்தாய்ப் பதின்மூன்றையும் கடந்த ஒத்திட்டு நின்றது ஓர் ஓவியத்தைப் போற்றாமல் தெத்திட்டு நின்ற திரிகண்ணிக்கு உள்ள

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 14ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் உடைக்கை யொருக்கி உயிரை அடைத்து வைத்த சடக்கைச் சதமென்று சார்ந்து அங்கு இறுமாந்தை உடைக்கைத் தகர்த்தே உயிரை யமன் கொள்கையிலே அ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 13ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் அஞ்சருளைப் போற்றி ஐந்து புலனைத் துறக்க நெஞ்சே உனக்கு நினைவு நான் சொல்லுகிறேன் வஞ்சத்தை நீக்கி மறுநினைவு வாராமல் செஞ்சரணத்

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 12ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் நெஞ்சோடு புலம்பல்  (இதில் ஒவ்வொரு பாடலின் நிறைவிலும் தன் நெஞ்சை விளித்துச் சொல்லும் பாங்கில் 'நெஞ்சே' என்று முடித்திருப்பார

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 11ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் (அவருடைய அன்னை மறைந்தபோது அவருக்கு ஈமச்சடங்கு செய்தபோது பாடியவை.) ஐயிரண்டு திங்களா அங்கமெலாம் நொந்து பெற்றுப் பையலென்ற போ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 10ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் அடியார் உறவும், அரன் பூசை நேசமும், அன்பும் அன்றிப் படிமீதில் வேறு பயன் உளதோ, பங்கயன் வகுத்த குடியான சுற்றமும் தாரமும் வாழ்வு

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 8ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் ஏதப்பட்டாய் இனி மேற்படும் பாட்டை இது என்றறிந்து போதப் பட்டாயில்லை நல்லோரிடம் சென்று புல்லறிவால் வாதைப் பட்டாய், மடமானார் கல

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 7ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் என் செயலால் ஆவது யாதொன்றும் இல்லை இனித் தெய்வமே உன் செயலே என்று உணரப்பெற்றேன், இந்த ஊனெடுத்த பின் செய்த தீவினை யாதொன்றும் இ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 6ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் வேதத்தின் உட்பொருள் மண்ணாசை மங்கையை விட்டுவிடப் போதித்த வன்மொழி கேட்டிலையோ செய்த புண்ணியத்தான் ஆதித்தன் சந்திரன் போலே வெ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 5ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் ​பொது உடை கோவணம், உண்டு உறங்கப் புறந்திண்ணை, உண்டு உணவிங்கு அடை காய் இலை உண்டு, அருந்தத் தண்ணீர் உண்டு, அருந்துணைக்கே விடை

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 3ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ.​கோபாலன் திருத்தில்லை சோறிடு நாடு, துணி தரும் குப்பை, தொண்டு அன்பரைக் கண்டு ஏறிடும் கைகள், இறங்கிடும் தீவினை எப்பொழுதும் நீறிடும் ம

Read More