பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 16ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ.​ கோபாலன் இனி சில தலங்களில் பாடிய தனிப் பாடல்கள்: 1. திருச்செங்கோடு: நெருப்பான மேனியர் செங்காட்டிலாத்தி நிழலருகே இருப்பார் திருவுளம்

Read More