குறளின் கதிர்களாய்…(313)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(313) மடிமை குடிமைக்கண் தங்கிற்றன் னொன்னார்க் கடிமை புகுத்தி விடும். - திருக்குறள் - 608 (மடியின்மை) புதுக

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(306)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(306) ஊழி பெயரினுந் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக் காழி யெனப்படு வார். - திருக்குறள் - 989 (சான்றாண்மை) புதுக் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(303)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(303) தெண்ணீ ரடுபுற்கை யாயினுந் தாள்தந்த துண்ணலி னூங்கிய தில்.        - திருக்குறள் - 1065 (இரவச்சம்) புது

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(300)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(300) செய்யாமற் செய்த யுதவிக்கு வையகமும் வானகமு மாற்ற லரிது.        - திருக்குறள் -101 (செய்ந்நன்றி அறிதல்)

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(299)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (299) ஒறுத்தார்க் கொருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ்.        - திருக்குறள் -156 (பொறை

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(298)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(298) கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்.        - திருக்குறள் -184 (பு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(297)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(297) பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந் தீப்பிணி தீண்ட லரிது.        - திருக்குறள் - 227 (ஈகை) புதுக் கவிதையி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(296)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(296) உற்றநோய் நோன்ற லுயிர்க்குறுகண் செய்யாமை யற்றே தவத்திற் குரு. - திருக்குறள் - 261 (தவம்) புதுக் கவிதையி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-133

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 133. ஊடலுவகை குறள் 1321 இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல் வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு அவுககிட்ட எந்த தப்பும் இல்லையின்னாலும் பிணங்கிநிக்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(295)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(295) மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.         - திருக்குறள் -278 (கூடாவொழுக்கம்) புத

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-132

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 132. புலவி நுணுக்கம் குறள் 1311 பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணிற் பொதுவுண்பர் நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு பொம்பளைங்க எல்லாரும் தங்களோ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-131

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 131. புலவி குறள் 1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும் அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது பிணங்குத நேரம் அவுக அடையுத சங்கடத்த காணுததுக்க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(294)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(294) தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.        - திருக்குறள் -305 (வெகுளாம

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-130

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  130. நெஞ்சோடு புலத்தல் குறள் 1291 அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே நீயெமக் காகா தது ஏ நெஞ்சே! அவுகளோட நெஞ்சம் அவுகளுக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-129

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  129. புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் 1281 உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு மனசால நெனக்கையில கெடைக்க சந

Read More