நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 103

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 103. குடி செயல்வகை குறள் 1021 கருமம் செயவொருவன் கைதூவேன் என்னும் பெருமையிற் பீடுடைய தில் கடமையச் செய்யுததுக்கு ஒருத்தன் சொணங

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 102

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 102. நாணுடைமை குறள் 1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல் நல்லவர் நாணுப் பிற வேண்டாத கெட்ட காரியத்த செய்யுதவன் வெக்கப்படு

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(284)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(284) எல்லாப் பொருளு முடைத்தா யிடத்துதவும் நல்லா ளுடைய தரண். - திருக்குறள் -746 (அரண்) புதுக் கவிதையில்...

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 101

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 101. நன்றியில் செல்வம் குறள் 1001 வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான் செத்தான் செயக்கிடந்த தில் வேணுமட்டும் வீடுமுழுக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 100

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 100. பண்புடைமை குறள் 991 எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும் பண்புடைமை என்னும் வழக்கு யாராயிருந்தாலும் அவுக கூட எளிமையா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 99

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 99. சான்றாண்மை குறள் 981 கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடம இதுனு உணந்துகி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(283)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (283) ஒல்லுங் கரும முடற்று பவர்கேண்மை சொல்லாடார் சோர விடல். - திருக்குறள் -818(தீ நட்பு) புதுக் கவிதை

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 98

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 98. பெருமை குறள் 971 ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற் கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல் ஒருத்தனோட வாழ்க்கைக்கு ஒளி தருதது மன உற்சா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 97

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 97. மானம் குறள் 961 இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும் குன்ற வருப விடல் கட்டாயமா செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய வேலையின்னாலும் அதால தன்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 96

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 96. குடிமை குறள் 951 இற்பிறந்தார் கண்ணல்ல தில்லை இயல்பாகச் செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு பாரபட்சம் பாக்காத நடுவுநெலமையும், ஆர்ப்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 95

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 95. மருந்து குறள் 941 மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று மருத்துவம் படிச்சுவுக சொல்லுத வாதம், பி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 86

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 86. இகல் குறள் 851: இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய் எல்லா உசிருங்களையும் மனசு பொருந்தாம இருக்கச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 85

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 85. புல்லறிவாண்மை குறள் 841: அறிவின்மை அன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை இன்மையா வையா துலகு புத்தியில்லாம போவுததுதான் கொடும் பஞ்சம்.

Read More

குறளின் கதிர்களாய் – 278

செண்பக ஜெகதீசன் சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்குஞ் சூதின் வறுமை தருவதொன் றில்.                                      - திருக்குறள் -934 (சூது)   ப

Read More